تبریز دیروز را بی خیال؛ چه خبر از تبریز امروز

خطه آذربایجــان و در راس آنها شهر تبریز در گذشته بــه دلیــل دارا بــودن موقعیــت جغرافیایــی خاص، ارتباط نزدیـک بـا تهـران، ولیعهـدنشـین بـودن، داشـتن موقعیت استراتژیک و تجـاری خـاص و بازارهـای بـزرگ داد و سـتد در کنار علل و عوامل دیگر جزو اولین‌ها بود.

به گزارش پایگاه خبری تبریز مدرن به نقل از یول پرس؛ در تحلیل پیش رو در نظر داریم  با بررسی دستاوردها و افتخاراتی که این شهر در گذشته در مقایسه با دهه‌ها و سال‌های اخیر داشته، در واقع به این پرسش پاسخ دهیم که چرا برخی این روزها این مسئله را زیرسؤال برده‌اند؟!

نکته مهمتر در این راستا اینکه از دید برخی ناظران و کارشناسان حوزه مسائل مختلف شهری، فرهنگی، هنری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و حتی از نظر مدیران، مسؤولان و شهروندان این شهر، جایگاهی تاریخی که شهر تبریز در گذشته در عرصه‌های مختلف در دوره‌های گوناگون تاریخ کشورمان داشته، به نظر می‌آید، به نوعی کمرنگ شده است.

حال برای رسیدن به این واقعیت که در حال حاضر جایگاه تاریخی شهر تبریز در چه مرحله‌ای است، فقط کافی است که نیم نگاهی گذرا به افتخارات و دستاوردهای دیروز و امروز این شهر داشته باشیم.

سیمای دیروز و امروز شهر اولین‌ها

از سوی دیگر در خصوص لزوم شفافیت این مسئله که آیا تبریز همچنان شهر اولین‌هاست، در این ارتباط بیان چند نکته ضروری است.

* قــرار گرفتــن ایــن ســرزمین در مســیر جــاده ابریشــم، داشـتن کنسـولگری‌های متعـدد و نزدیکـی بـا کشـورهای همسـایه از جمله حوزه قفقـاز، اروپا و عثمانی، تجـار آگاه و مطلـع از روندهـای توسـعه در دنیـا و کشـورهای پیشـرفته و تاسیس مدارس نوین و انتشار روزنامه نقش مهم و کلیدی در ارتقـای سـطح فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسی، اقتصـادی و بازرگانـی این سرزمین و کشورمان ایفا کرده و همیشه این منطقه به عنوان یکی از مناطق مهد تکوین تاریخ، فرهنگ و تمدن بشری بوده است.

*نکته حایز اهمیت دیگر در این زمینه اینکه برخـی نویسندگان و مورخـان همچنین قدمـت شـهر تبریـز را بـه قـرون سـوم و چهــارم پیــش از میــلاد مســیح اعلام می‌کنند که این منطقه در دوره مادهـا بـه نـام «مـاد کوچـک» معـروف بـوده اسـت کـه در دوره مغـولان مرکـز حکومـت آنـان از خراسـان تـا شـام شـد و پـس از مغـولان، نیز قره‌قویونلوهـا و آق قویونلوهـا بـر ایـن منطقـه تسـلط یافتند، با این وجود بعد از آنها هم شـاه اسـماعیل اول صفـوی، تبریـز را پایتخـت ایـران اعـلام کـرد، به طوری‌ که به گفته مورخان و تاریخ‌نگاران شهر تبریز، بعـد از فتحعلـی شـاه قاجــار بــه شــهر ولیعهدنشــین‌ها تبدیــل شــد و محمدشــاه، ناصرالدیــن شــاه، مظفرالدیـن شـاه، محمدعلـی شـاه و احمدشـاه دوران ولایـت عهـدی خـود را در ایـن شـهر گذراندنـد.

تبریز شهر اولین‌ها؛ رویا یا واقعیت؟

* افزون بر این مسائل، در مجموع با نگاهی تحلیلی و بررسی گذشته جایگاه این شهر که به بخشی از آن اشاره شد، از دید متخصصان حوزه مسائل اجتماعی و جامعه‌شناسی، این شهر همچنین به نوعی مهد گسترش مدرنیته، نوگرایی و اصلاح‌طلبـی هم بـوده، به طوری که مـردمان این خطه بـا ایجاد تحولات، ابتــکارات، نوآوری‌هــا و حماســه آفرینی‌های که در حوزه های مختلف داشته‌اند، توانســتند تحــولات مهم و شــگرفی در زمینه‌هـای مختلـف فرهنگی، هنری، سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی در کشـورمان بـه وجــود آورنــد.

 بنابراین از جملــه مهمتریــن این دستاوردها و نشــانه‌ها می‌توان به پیشــگامی شهروندان این شهر در عرصــه فرهنــگ، تأســیس نخســتین چاپخانــه ایران در شـهر تبریـز در سال ۱۱۹۱ هجری شمسی اشاره کرد. در واقع عبـاس میـرزا با راه‌اندازی این چاپخانــه و نصـب نخسـتین دسـتگاه چـاپ فارسـی بـا حـروف سـربی در این شـهر توانست تحول بزرگی را در تاریخ و فرهنگ سرزمین ایران پایه‌گذاری کند.

تبریز دیروز را بی خیال چه خبر از تبریز امروز

* نکته مهمتر دیگر در این زمینه اینکه با آمدن ورونق صنعت چاپ و نشر در این خطه و با پیروری از این فرهنگ؛ کتـب خارجـی نخسـتین بـار در شهر تبریـز ترجمـه و منتشـر می‌شود همچنیـن شـهر تبریـز توانسـت مبتکر اولیـن روزنامه‌نـگاری ملـی در کشـور (روزنامه اختـر) باشـد. به باور تحلیلگران ایـن آغـاز حرکتـی بـود کـه ۱۰ سـال بعـد بـه جنبـش عدالتخواهـی و نهضـت مشـروطه انجامیـد، نهضتـی کـه در آن خطه آذربایجـان و در راس آنها شهر تبریز نقشـی برجسـته بـر عهـده داشـت.

عـلاوه بر روزنامـه اختـر، شـهر تبریـز بعدهـا جایـگاه انتشـار روزنامه‌های دیگـری نیـز شده بود که از جملـه آنها می‌توان به انتشار روزنامه‌هـای ادب، کمـال و معرفـت کـه بـه ترتیـب در سـال های۱۲۷۷، ۱۲۷۸ و ۱۲۷۹ هجری شمسی در مـدارس لقمانیـه، کمـال و معرفـت تبریـز اشاه کرد.

* از دیگر نتایج نوگرایی و روشنگری‌های مردمان این خطه می‌توان به تأسـیس نخستیـن مدرسـه بـه سـبک نویـن توسـط میـرزا حسـن رشـدیه اشاه کرد که در سال ۱۲۶۶ هجری شمی در شهر تبریز نخستین مدرسه به وجود می‌آید و حتی رشدیه مدارس دیگر هم به همین شیوه و سبک در تهـران، رشـت و انزلـی تاسیس می‌کند و از این رو به خاطر زحمات میـرزا حسـن رشـدیه در این راه، از وی به عنوان «پـدر فرهنـگ نویـن ایـران» یاد می‌کنند.

تبریز، روزگار نو

* همچنین شهر تبریز در مقایسه با سایر مناطقه کشورمان پیشگام توسعه فن و هنر سینما و عکاسی بوده، به این ترتیب تبریز در سـال ۱۲۷۹هجری شمسی تنهـا پنـج سـال پـس از آنکـه بـرادران لومیـر ایـن اختـراع شـگرف خـود را بـه جهـانیان عرضـه کردنـد، این شهر صاحـب سـینما شـد، در زمینـه عکاسی، نمایشنامه‌نویسـی و تئاتر نیز به نوعی پیشتاز بوده است.

* از سویی همچنین این منطقه به خاطر داشـتن موقعیت جغرافیایـی خاص و آگاهی و نواندیشی شهروندان این سرزمین، این خطه در تحولات سیاسی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای داشته، به طوری که در زمان نهضت مشروطه و شروع استبداد صغیر در سال ۱۲۸۷، این قیـام سـتارخان و باقرخـان در تبریـز بود که به سرانجامی رسید.

با این وجود این خطه همچنین در شــکل‌گیری، تــداوم و پیــروزی انقــلاب اســلامی ایران نیــز به نوعی تحول آفرین بوده است، به طــوری کــه قیام  ۲۹بهمــن تبریز ســال ۱۳۶۵به عنــوان یکــی از نقــاط عطــف انقــلاب اســلامی ایــران به شمار می‌رود.

* در هر صورت از نگاه گذرایی که به نقش و جایگاه شهر تبریز در گذشته داشته، رد بشویم، حال نیم نگاهی هم به دستاوردهای امروز و دهه‌های اخیر این شهر می‌پردازیم و قضاوت این مسئله را به خود مردم، مسؤولان، دست‌اندرکان این حوزه و دستگاه‌های ذی‌ربط واگذار می‌کنیم که چقدر این شهر از رسالت و جایگاهی که در گذشته داشته، فاصله گرفته است.

تبریز شهر اولین‌ها، فقط در قاب خاطره‌ها جا نگیرد

بنابراین از اولین‌های امروز شهر تبریز نیز می‌توان به انتخاب تبریز، شهر بدون گدا، راه‌اندازی اولین موزه فوتبال در ایران، پارک مینیاتوری، اولین مؤسسه خیریه غیردولتی، اولین کارت هوشمند، تاکسی‌های از من بپرس، اتوبوس‌های گردشگری، انتخاب تبریز به عنوان شهر جهانی فرش در سال ۲۰۱۶، کسب مقام اول در بخش جذب سرمایه‌‌ذاری خصوصی در سال‌های اخیر، ساخت ساختمان‌های مدرن و زیبا، برج‌سازی، انتخاب بهترین شهر برای زندگی، امن‌ترین و پاک‌ترین شهر، شهر بدون معتاد متجاهر، انتخاب تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ و … اشاره کرد.

* افزون بر این مسائلی که شرح مختصری از دیروز و امروز شهر تبریز بیان شد، همه شهروندان این خطه و به ویژه مسؤولان، دست‌اندرکاران و دستگاه‌های ذی‌ربط در جریان باشند، شهر تبریز در گذشته و این روزها ظرفیت‌ها ‌و توانمندی‌های زیادی در حوزه‌های مختلف داشته و دارد که می‌توان با کمک همدیگر، همدلی و وحدت و به ویژه با پشتوانه دولت و همت، غیرت و سخت‌گیری خاصی که مردمان این منطقه و به خصوص از مسؤولان و مدیران این سرزمین سراغ داریم، تحقق همیشگی آرمان «تبریز، شهر اولین‌ها» دور از دسترس نبوده، چرا که تبریزی‌ها در عرصه‌های مختلف نشان دادند که همیشه و در همه حال پیشگام هستند که در این گزارش به بخشی از اینها اشاره شد.

19
1

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

۲۶ پاسخ

 1. تبریزلی گفت:

  تبریز امروز . ازدیاد بیش از حد جمعیت کوچ بیش از حد ظرفیت شهر اطراف شهرستان به تبریز
  هرج و مرج در ساخت و ساز بی ریختی . از کوه عینالی تبریز شبیه شهرهای هندوستان و آفریقایی هستش بی نظمی در ساخت و سازغیر قابل توصیف هستش .تخریب آثار تاریخی
  دیروز رو هم که رها کردیم و آثارمون رو داریم تخریب میکنیم
  به کاشت چند درخت پروژه میگیم
  به نصب ۲ مجسمه شیر سنگی پروژه میگیم
  حال اینکه پروژه به ساخت یک مجموعه ی عظیم گفته میشه نه کاشت درخت

  29

  0
 2. abim گفت:

  Aslanlar yuvasında Tülkülèr yatıb
  حکایت تبریز دیروز با امروز در ضرب المللی زیبایی بالا خلاصه می شود

  13

  0
 3. الهه گفت:

  کسب مقام اول در بخش جذب سرمایه‌‌گذاری خصوصی در سال‌های اخیر،
  “در سال های اخیر”آقا پویا چراننوشتی در زمان شهرداری آقای نوین نکنه میخواین اینم به اسم نجفی بزنین .
  برادر من این همه بغض و کینه خوب نیست و انسان را از واقعیات به دور میکند

  10

  5
  • پویا گفت:

   متن رو من ننوشتم
   اگه دقت کنین به نقل زدم !

   10

   0
   • الهه گفت:

    حق باشماست من اون قسمت رو دقت نکرده بودم و معذرت می خوام فقط اینو بگم آقای نوین و آقای نجفی هیچکدوم نه فامیلمونن و نه آشنامون ولی آقا پویا اگه بخواین با انصاف قضاوت کنین در کدوم دوره تبریز پیشرفت کرد، در کدوم دوره سرمایه گذار خارجی و خصوصی جذب شد و…

    6

    2
    • پویا گفت:

     دوره نوین هشت سال بود و باید هشت سال از شهرداری نجفی بگذره تا بشه قضاوت کرد
     جذب سرمایه گذاری هم در ایران در اواخر دهه ۸۰ رونق گرفت ولی از سال ۹۰ رکور شدیدی داشت
     اگر توجه کنین نود درصد پروژه های سرمایه گذاری شهردار قبلی هم در سالهای ۸۷ تا ۹۰ شکل گرفته و از سال ۹۰ تا ۹۲ عملا جذب سرمایه گذاری شکل نگرفت در شهرداری تبریز حتی همایش سرمایه گذاری سال ۹۲ تبریز هیچ جذب سرمایه ای نداشت
     البته این رویه در کل کلانشهرها اتفاق افتاده و صرفا مربوط به تبریز نیست

     5

     8
 4. محمد گفت:

  تبریز در چندتا زمینه کمبود داره که اگه حل بشه باز هم میشه تبریز همیشگی :
  ۱٫ آسفالت افتضاح و نبود خط کشی درست و درمون( بر میگرده احتمالا به کیفیت قیر پالایشگاه تبریز)
  ۲٫ نبود پارک و فضای سبز درون شهری
  ۳٫نداشتن میادین زیبا با آبنما
  ۴٫افتضاح بودن ورودی های تبریز از سمت کسایی (در اصل دخمه های کسایی باید گفت)
  ۵٫ نبود ۲،۳ تا تقاطع دهن پر کن (هر شهرداری در تبریز اولین پل چند سطحی رو اجرا کنه مطمعن باشین محبوب تبریزها خواهد شد بلا شک !! چرا که تبریزیها عقده ای شدن تو این زمینه)
  ۶٫ بی توجهی به مراکز گردشگری(ارک، مقبره الشعرا ، میدان حکومتی و …)
  ۷٫ نبودیا کمبود مراکز فرهنگی و تفریحی (سینمای استاندارد (در حد پردیس ملت، آزادی،اریکه و …)، گالری ، خانه ی موسیقی، سالن کنسرت، فرهنگ سرا و …)

  17

  0
  • عباس گفت:

   من با دوستمون موافقم اگه این کارها بشه که چی میشه
   فقط اضافه بکنم سرمایه گذارهای تبریزی بیشتر دوست دارن مجتمع یا آپارتمان یا مرکز تجاری بزنن اگه یه مشاوره ی خوبی از شهرداری ها بشه بهشون یا کمی خودشون تحقیق و پرس وجو بکنن میبینن فرصت های بسیار خوبی هست که میشه انجام داد .مانند:
   ساخت سالن های شیک ورزشی ، ایجاد امکانات تفریحی در ائل باغی و عینالی ، و… باغ وحش های مدرن ( باور کنین اگه بشه یه باغ وحش تقریبا تو مرکز شهر هم نباشه تو دور اطراف باشه مثل کنار اتوبان تبریز سهند هم قیمت زیاد بالا نیست هم امکانات داره و در اینده از لحاظ مکانی پیشرفت زیادی خواهد حداقل میشه از شمالغرب گردشگر و مشتری جمع کرد… حالا توریست جای خود دارد . گردشگر های استان دیگر به کنار …. و خیلی کارها دیگه که مجال گفتن نداره

   3

   0
 5. محمد گفت:

  هم گذشته تبریز باعث افتخاره و هم الان تبریز و اگه از فرصت ها خوب استفاده کنیم در اینده ای نه چندان دور میتوانیم به جایگاه واقعی خود در جهان برگردیم باید اضافه کنم که تبریز جهانشهر انتخاب شده و برج شهر ایران و مدرنترین شهر ایرانه و سه ساله بهترین شهر ایرانه و من با وضعی که تو بقیه کلانشهر ها دیدم نه تنها به تبریز نمیرسن بلکه رفته رفته دارن خراب میشن به امید فردایی بهتر

  5

  19
  • علی گفت:

   حتما منظور شما از تبریز عکس های شاهگلی است …. تبریز واقعی رو برو ازندگی بالایی کوه عینالی نگاه کن می بینی نه تنها مدرنترین شهر ایران نیست بلکه از جمله شهرهای زشت ایران به حساب میاد

   10

   3
  • اتیلا گفت:

   با حضور شهردار محبوپ و پر تلاش تبریز حتما به این جایگاه خواهیم رسید ،کارهایی که در این دوره یعنی دوره آقای دکتر نجفی دیدم و کارهای بی نظیری که ایشون کردن نظیر افتتاح دو عدد شیر سنگی جهان شهری در خاوران و،،،،به مراحل بالاتر خواهیم رسید ،

   10

   3
  • ناشناس گفت:

   خدا وکیلی حرف مفت نزن

   4

   5
  • رضا گفت:

   من هم مطمئنم تبریز با این روند به زودی از همه شهرهای ایران جلو خواهد افتاد. من خودم شاهد پروژه های بس عظیمی در تبریز هستم. مثل رنگ کردن جدولها به رنگهای زیبای سفید و نارنجی که بزرگترین پروژه رنگ آمیزی جدول در شمالغرب ایران هستش. و همچنین لکه گیری آسفالت و خیلی پروژه های دیگر

   3

   2
  • ناشناس گفت:

   خودتدند گول بزنید ببینیم تا کجا می تونیم…
   همش یا خودمونو گول می زنیم یا در هنگام رسیدن به مشکلات تعارف می کنیم

   0

   0
 6. محمد گفت:

  تبریز نگو بلا بگو اصلا چیزی نگو

  11

  1
 7. ناشناس گفت:

  ۲۰۱۸ هم هیچ ..خی نخواهیم شد این خط و این نشان

  13

  2
 8. Arash گفت:

  تبریز امروز
  حاشیه نشینی
  کمبود فضای سبز
  اسفالت بد
  نابودی و عدم مرمت اثار تاریخی
  وتبریز امروز یعنی برج و اپارتمان

  23

  0
 9. محمد گفت:

  تبریزلی جان بهتره یه سر بری برج میلاد و از بالا به تهران نگاه کنی شبیح دهات هستش

  6

  7
 10. saeed گفت:

  بیاین قبول کنیم
  تبریز دیگه مرده….

  11

  6
 11. شهریار گفت:

  تبریز دیروز شهر اولین ها افتخار ایرانه اما تبریز امروز جای کار داره هنوز .. به عنوان یه شیرازی نه شیرازو در حد لیاقتش میبینم نه تبریز عزیز رو .هرچند در مقایسه با شهرهای ایران تبریز امروز جایگاه خیلی بالایی داره اما تبریزی که پایتخت گردشگری ۲۰۱۸ قرار هست بشه رو باید با شهرهای بین المللی مقایسه کرد .حداقلش با باکو .

  4

  0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

افزودن شکلک

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNo