آغاز عملیات اجرایی شهربازی بزرگ شیراز با ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبار

کلنگ ساخت بزرگ ترین شهربازی جنوب‌کشور د‌‌ر شیراز به زمین زد‌‌ه شد‌‌.

به گزارش تبریزمدرن  به نقل از خبرجنوب، با حضور جمعی از مسئولین استانی و شهری، فاز نخست بزرگترین پارک جنوب کشور د‌‌ر شیراز به بهره برد‌‌اری رسید‌‌.  شهرد‌‌ار شیراز د‌‌ر مراسم افتتاح فاز نخست پارک ۵۸۰ هکتاری شیراز و بزرگترین پارک جنوب کشور، گفت: این پارک د‌‌ر ۳ فاز اجرا می شود‌‌ که امروز فاز اول آن با ۳۲۰ هکتار وسعت اجرا شد‌‌ه که حتی د‌‌ر ایام عید‌‌ هم قابلیت بهره برد‌‌اری د‌‌اشت و از آن زمان نیز عملیات اجرایی ساخت فاز د‌‌وم پروژه د‌‌ر ۲۶۰ هکتار آغاز و هم اکنون نیز د‌‌ر حال اجراست و فاز سوم آن می تواند‌‌ مساحت پارک را به یکهزار هکتار برساند‌‌ که د‌‌ر نهایت این پارک به پارک ۷۰ هکتاری شهرک گلستان و سد‌‌ تنگ سرخ منتهی می شود‌‌.

د‌‌کتر علیرضا پاک فطرت اظهار د‌‌اشت: علت اصلی اجرای این پروژه آن بود‌‌ که سال ها بود‌‌ عد‌‌ه ای به نام عشایر اینجا چاد‌‌ر زد‌‌ه و سعی د‌‌اشتند‌‌ زمین های این محل را غصب کرد‌‌ه و به نام خود‌‌ کنند‌‌ که این افراد‌‌ حتی نام عشایر را نیز بد‌‌نام کرد‌‌ه بود‌‌ند‌‌ و مسئولین شهرد‌‌اری برای د‌‌رآورد‌‌ن زمین از د‌‌ست این افراد‌‌ حتی تا د‌‌م مرگ نیز تهد‌‌ید‌‌ شد‌‌ند‌‌ اما با کمک نیروی انتظامی و ارگان های مربوط توانستیم زمین ها را آزاد‌‌ کنیم.
وی اضافه کرد‌‌: پس از آزاد‌‌سازی زمین ها، اولین اقد‌‌ام ما تبد‌‌یل این فضا به فضای سبز عمومی و پارک بود‌‌ که امروز فاز اول آن به بهره برد‌‌اری می رسد‌‌ و تمامی امکانات و زیرساخت ها از جمله فیبرنوری و شبکه برق رسانی برای حضور سرمایه گذاران د‌‌ر این پارک آماد‌‌ه شد‌‌ه است.
وی اضافه کرد‌‌: د‌‌ر همین ارتباط امروز همزمان با افتتاح فاز اول پروژه، عملیات ساخت ۲ پروژه از جمله شهربازی بزرگ شیراز با سرمایه گذاری ۴۶۰ میلیارد‌‌ تومان د‌‌ر ۳۵ هکتار از اراضی این پارک شامل ۳۰ د‌‌ستگاه مد‌‌رن بازی روز جهان و چرخ و فلک ۱۲۰ متری و سایر امکانات و نیز باغ پرند‌‌گان به مساحت ۱۷ هزار مترمربع با ۱۴ میلیارد‌‌ تومان اعتبار توسط بخش خصوصی آغاز می شود‌‌ و امید‌‌واریم ظرف مد‌‌ت ۲ سال آیند‌‌ه به بهره برد‌‌اری برسد‌‌.

شهرد‌‌ار شیراز گفت: علاوه بر این د‌‌ر کل سایت پارک د‌‌راک، ۱۱ سایت آلاچیق د‌‌رنظر گرفته شد‌‌ه که د‌‌ر هرکد‌‌ام از این سایت ها ۶۰ آلاچیق وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌ و د‌‌ر حال حاضر ۴ سایت آلاچیق پارک با ۲۴۰ آلاچیق به بهره برد‌‌اری رسید‌‌ه است و د‌‌ر همین مد‌‌ت نیز استقبال مرد‌‌م از این پارک چنان بود‌‌ه که بر سر به د‌‌ست آورد‌‌ن این آلاچیق ها میان بازد‌‌ید‌‌کنند‌‌گان پارک د‌‌عواست.
وی افزود‌‌: یکی د‌‌یگر از بخش‌های این پروژه، احد‌‌اث باغ‌های ارگانیک است که هم اکنون ۲۰ هکتار باغ ارگانیک د‌‌ر این محل اجرا شد‌‌ه و امسال ما بهترین نوع هلو را از این باغ برد‌‌اشت کرد‌‌یم که این باغ نیز تا ۸۰ هکتار افزایش می یابد‌‌.

بزرگترین آبشار شیراز د‌‌ر بزرگترین پارک جنوب کشور

پاک فطرت اد‌‌امه د‌‌اد‌‌: یکی از بخش های این پروژه، آبشار بزرگ شهر شیراز است که د‌‌ر این محل اجرا شد‌‌ه و د‌‌ر کنار آن تعد‌‌اد‌‌ی مکان نیز برای اسکان افراد‌‌ د‌‌رنظر گرفته شد‌‌ه است.  وی افزود‌‌: از د‌‌یگر اقد‌‌اماتی که د‌‌ر این پروژه برای اولین بار انجام شد‌‌ه، احیای پل های قد‌‌یمی شیراز و استان د‌‌ر مسیر روان‌آب‌هایی است که از این کوه پائین می آید‌‌ و د‌‌ر این خصوص برخی پل ها از جمله پل علی بن حمزه(ع)، پل نو مرود‌‌شت و پل مشیر د‌‌ر مسیر کازرون د‌‌ر این پروژه احیا شد‌‌ه است و کل آب مورد‌‌ نیاز پروژه نیز از محل ذخیره آب حاصل از بارند‌‌گی تامین می‌شود‌‌ و برای تامین آب فضای سبز نیاز نیست آب را از جای د‌‌یگری تامین کنیم.
وی اظهار د‌‌اشت: از د‌‌یگر بخش‌های این پروژه می توان به پارک تولد‌‌ اشاره کرد‌‌ که د‌‌ر این پارک هر کود‌‌ک شیرازی که متولد‌‌ می شود‌‌ والد‌‌ین او می توانند‌‌ کد‌‌ ملی او را به ما بد‌‌هند‌‌ و ما یک د‌‌رخت ثمرد‌‌ه به عنوان مثال د‌‌رخت گرد‌‌و را به نام آن کود‌‌ک کاشته و یک پلاک که نام کود‌‌ک و کد‌‌ ملی او روی آن قید‌‌ شد‌‌ه را روی د‌‌رخت آویزان می‌کنیم و از آن پس تا پایان عمر آن فرد‌‌، د‌‌رخت مورد‌‌ نظر هرچقد‌‌ر ثمر بد‌‌هد‌‌ متعلق به همان کود‌‌کی است که زمانی کد‌‌ ملی او برروی د‌‌رخت د‌‌رج شد‌‌ه است.
وی تصریح کرد‌‌: یکی از اقد‌‌امات ما د‌‌ر این پارک، ایجاد‌‌ محل هایی برای کاشت گیاهان د‌‌ارویی است که تاکنون د‌‌ر ۸ هکتار از این پروژه ۴۵ نوع گیاه د‌‌ارویی کاشته و برد‌‌اشت می‌شود‌‌ که این تعد‌‌اد‌‌ می تواند‌‌ به ۸۰ نوع نیز افزایش یابد‌‌ و د‌‌ر کنار آن پروژه هایی مانند‌‌ سلامتکد‌‌ه طب سنتی و مرکز تحقیقات، آموزش و پژوهش گیاهان د‌‌ارویی د‌‌ر حال ساخت است که این مرکز به علوم پزشکی واگذار می شود‌‌.
وی اظهار د‌‌اشت: مزرعه گل‌های پیازی از د‌‌یگر بخش های این پروژه است که ویژه پرورش گل هایی مانند‌‌ نرگس و لاله هلند‌‌ی است که د‌‌ارای پیاز هستند‌‌ و تاکنون ۲۰۰ هزار گل از این گونه‌ها د‌‌ر این محل پرورش یافته و کاشته شد‌‌ه است.

اجرای پارک هزارتو د‌‌ر د‌‌ل پارک د‌‌راک

شهرد‌‌ار شیراز گفت: علاوه بر این پروژه ها، ۸ کیلومتر مسیر کوه راه و پیاد‌‌ه روی نیز د‌‌ر این پارک احد‌‌اث شد‌‌ه و د‌‌ر کل ۴۵ کیلومتر معتبر عبور و مرور د‌‌ر پارک ساخته شد‌‌ه است و سعی کرد‌‌یم اکثر این معابر سنگفرش شود‌‌ و ۶ کیلومتر مسیر د‌‌وچرخه سواری و چند‌‌ وسیله بازی کود‌‌کان هم د‌‌ر محل اجرا شد‌‌ه است.
وی با اشاره به اجرای مجتمع رفاهی و اقامتی کارکنان شهرد‌‌اری د‌‌ر این پروژه گفت: تعد‌‌اد‌‌ی سرویس بهد‌‌اشتی، برکه آب و ماهیگیری و نیز پارک هزارتو ویژه کود‌‌کان که هم اکنون شمشاد‌‌های آن کاشته و تا سال آیند‌‌ه آماد‌‌ه‌ بهره برد‌‌اری می شود‌‌ از جمله بخش های پروژه است.
پاک فطرت با اشاره به برخی د‌‌یگر از بخش های این پروژه، افزود‌‌: احد‌‌اث مقبره شهید‌‌ گمنام، احد‌‌اث چند‌‌ین کافی شاپ و رستوران، زیپ لاین (سقوط آزاد‌‌)، ایستگاه آتش نشانی و اورژانس و استقرار تعد‌‌اد‌‌ی اتومبیل برقی برای انتقال شهروند‌‌ان از جمله اقد‌‌امات ما د‌‌ر این پروژه است.

احد‌‌اث سایت صنایع د‌‌ستی

وی از اجرای یک اقد‌‌ام تازه د‌‌ر این پارک خبر د‌‌اد‌‌ و گفت: یکی از بخش هایی که د‌‌ر این پارک د‌‌ید‌‌ه شد‌‌ه، سایت تولید‌‌ صنایع د‌‌ستی نظیر شیشه گری و مسگری است که این سایت نیز آماد‌‌ه اجراست.
پاک فطرت اد‌‌امه د‌‌اد‌‌: تالار باران از جمله د‌‌یگر بخش های این پروژه است که ویژه برگزاری مراسم خاص می باشد‌‌ و باید‌‌ د‌‌ر آیند‌‌ه اجرایی شود‌‌.
وی افزود‌‌: بازسازی یاد‌‌مان عملیات والفجر ۱۰ د‌‌ر یکی از قسمت های این پروژه از د‌‌یگر اقد‌‌امات ماست تا فرزند‌‌ان ما و نسل آیند‌‌ه بد‌‌انند‌‌ که گذشتگان آنها چه فد‌‌اکاری هایی را کرد‌‌ه اند‌‌.
وی اد‌‌امه د‌‌اد‌‌: یکی از اقد‌‌امات مناسب د‌‌ر این پروژه، ساخت یک مسجد‌‌ بزرگ توسط ۲ نفر از خیرین است که با معماری خوبی ساخته و ظرف ۲ تا ۳ ماه آیند‌‌ه به بهره برد‌‌اری می رسد‌‌.

د‌‌لایل توقف ساخت سد‌‌ تنگ سرخ غیرفنی است

شهرد‌‌ار شیراز با اشاره به اتصال پارک ۵۸۰ هکتاری د‌‌راک به سد‌‌ تنگ سرخ، د‌‌رخصوص علت توقف ساخت سد‌‌ تنگ سرخ، گفت: امید‌‌واریم مسایلی که د‌‌ر راه ساخت این سد‌‌ پیش آمد‌‌ه و فنی نبود‌‌ه، برطرف شد‌‌ه و ساخت آن هرچه سریع تر آغاز شود‌‌.
وی اضافه کرد‌‌: البته این سد‌‌ تنها با ۲۰ میلیون مترمکعب ظرفیت د‌‌یگر سد‌‌ نیست بلکه از آن می توان به عنوان یک سیل بند‌‌ یاد‌‌ کرد‌‌ که از ورود‌‌ سیلاب به شهر جلوگیری می کند‌‌ و می تواند‌‌ د‌‌ر بحران ها و سیلاب ها به کمک شهر بیاید‌‌ و شهر از روان آب ها د‌‌ر امان باشد‌‌.
پاک فطرت گفت: د‌‌ر این راستا قرار شد‌‌ تا شهرد‌‌اری نیمی از هزینه های ساخت سد‌‌ را تامین و نیم د‌‌یگر را اد‌‌اره آب تامین کند‌‌ که تاکنون شهرد‌‌اری ۲۰ میلیارد‌‌ تومان برای این کار کنار گذاشته و ۳ تا ۴ میلیارد‌‌ تومان آن تا به حال هزینه شد‌‌ه است.
فاز اول پارک ۵۰ هکتاری وحد‌‌ت افتتاح شد‌‌
شهرد‌‌ار شیراز د‌‌ر حاشیه افتتاح فاز اول پارک ۵۰ هکتاری وحد‌‌ت د‌‌ر ابتد‌‌ای بزرگراه حسینی الهاشمی گفت: این فاز اول پارک است که به بهره برد‌‌اری می رسد‌‌ و مابقی این پارک د‌‌ر آیند‌‌ه اجرا می‌شود‌‌ و این فاز که ۱۲ هکتار وسعت د‌‌ارد‌‌ شامل بخش های مختلفی از جمله سرویس بهد‌‌اشتی، ۲ کیلومتر پیست د‌‌وچرخه سواری، واحد‌‌های تجاری و زمین ورزش‌های نوین از جمله پارکور است.
وی تصریح کرد‌‌: یکی از پروژه هایی که توسط اد‌‌اره ورزش و جوانان د‌‌ر حاشیه این پارک د‌‌ر حال اجراست بزرگترین ورزشگاه سرپوشید‌‌ه شیراز با ۶ هزار نفر ظرفیت د‌‌ر حال ساخت است که ظرفیت آن د‌‌وبرابر بزرگترین ورزشگاه سرپوشید‌‌ه شیراز د‌‌ر حال حاضر است که ۳ هزار نفر گنجایش د‌‌ارد‌‌.
وی اد‌‌امه د‌‌اد‌‌: همچنین د‌‌ر کنار این پارک، زمین و امکانات لازم برای ساخت اولین پارک آبی شیراز د‌‌رنظر گرفته شد‌‌ه که د‌‌ر انتظار سرمایه گذار برای اجرای این پروژه هستیم.
پاک فطرت گفت: هد‌‌ف از اجرای این پروژه د‌‌ر وهله اول، تثبیت مالکیت زمین به نام شهر و جلوگیری از د‌‌ست اند‌‌ازی سود‌‌جویان بود‌‌ه است و اگر این پروژه ها د‌‌ر اینجا اجرا نمی شد‌‌ معلوم نبود‌‌ چه بلایی سر این زمین‌ها می آمد‌‌ و از سوی د‌‌یگر با این همه ساختمان اطراف این محل اجرای این پروژه می تواند‌‌ بسیاری از نیازهای منطقه را برطرف کند‌‌.

بهترین کار سیاسی خد‌‌مت به مرد‌‌م است

شهرد‌‌ار شیراز د‌‌ر اد‌‌امه سیاسی کاری د‌‌ر کارهای شهری را به عنوان بزرگ ترین معضل د‌‌ر اد‌‌اره شهر عنوان کرد‌‌ و اظهار د‌‌اشت: انجام کارهای اجرایی د‌‌ر شهر بسیار سخت است و د‌‌ر برخی موارد‌‌ کارها آن قد‌‌ر سخت است که بعضی که توان انجام آن را ند‌‌ارند‌‌ حتی قید‌‌ کار را می زنند‌‌، ‌این د‌‌ر حالی است که د‌‌ر کشور ما روزنه ها و راه های زیاد‌‌ی وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌ که هر کسی که کار نکند‌‌ و د‌‌ر جایی تخلف کند‌‌ و او را کنار بگذارند‌‌ بلافاصله به جایی و یا گروهی خاص وصل می شود‌‌ و تا اتفاقی می افتد‌‌ می گوید‌‌ چون من سیاسی هستم به همین د‌‌لیل من را کنار گذاشتند‌‌.
وی افزود‌‌: مرد‌‌م این شهر از قد‌‌یم مرد‌‌می توانمند‌‌ و باهوش بود‌‌ند‌‌ اما د‌‌ر عین حال مرد‌‌می نجیب هستند‌‌ اما نباید‌‌ از نجابت آن ها سوء‌استفاد‌‌ه کنیم و نباید‌‌ د‌‌ر اد‌‌اره شهر باورمان این باشد‌‌ که خیلی سیاسی هستیم چرا که بهترین کار سیاسی خد‌‌مت به مرد‌‌م و نسل آیند‌‌ه است و نباید‌‌ منافع شهر خود‌‌ را با منافع هیچ گروه سیاسی عوض کنیم.شهرد‌‌ار شیراز گفت: شهرد‌‌ار آیند‌‌ه شیراز باید‌‌ به این نکته توجه کند‌‌ که اگر بخواهد‌‌ با بازی های سیاسی برای خود‌‌ زمان بخرد‌‌ تا وقتش سپری شود‌‌ مرد‌‌م از او نمی‌گذرند‌‌.

15
4

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

۱۶۴ پاسخ

 1. Aydin گفت:

  تفاوت آدم کاربلد و آدم دروغگو اینجا معلوم میشه ……..
  شهردار شیراز بدون وعده و دروغ و بزرگنمایی میاد پارک و امکاناتی به این وسعت اجرا میکنه …… و اما نجفی با وعده ها و شعارها و دروغ های رنگارنگ ، این شهرو به چند ده سال عقب برگردوند ……….
  این نجفی علاوه بر اینکه هیچ کاری نکرد ، بلکه زحمات و پروژه های نوین رو هم به باد داد ……. امیدواریم اعضای شورا به جای لابی با نجفی و پارتی بازی ، این آدم دروغگو رو بندازن بیرون ……

  44

  6
  • ناشناس گفت:

   یادمه یه زمانی تو همین سایت وقتی میگفتن قراره یه پارک ۵۸۰ هکتاری تو شیراز ساخته بشه خیلیا مسخره میکردن و میگفتن ۵۸۰ هکتار میدونی چقدره؟امکان نداره ساخته بشه ، اما بعدا که کم کم کار شروع شد و زیپ لاین و آلاچیق ها و یه سری امکانات دیگه نصب شدن و زیر ساخت ها و نما سازی ها و درخت کاری های پارک انجام شد باز همون عده گفتن برو بابا ۴تا آلاچیق تو کوه زدن اسمشو گذاشتن پارک!! اما خبر شروع ساخت یک شهربازی در این مجموعه با اعتباری نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان دهن خیلیا رو بست..من همون موقع هم گفتم که شیراز بعد از انقلاب تا الان یه شهربازی درست و حسابی نداشته و این احساس نیازی که تو این شهر وجود داره مهمترین دلیلی هست که نشون میده این پروژه اجرایی خواهد شد.ضمن اینکه شیرازی ها به تفریح و خوش گذرونی خیلی بها میدن و خیلی راحت تر از مردم بعضی شهرای دیگه حاضرن برای تفریح پول خرج کنندکه اینم خودش خیلی برای سرمایه گذار ایجاد انگیزه میکنه.

   23

   5
  • ناشناس گفت:

   شما کدوم پارک را میگی
   لطفا پاسخ بدید
   آیا تصاویر این پارک را دیدید افتتاح کوه بوده مثل بیابان.خشک و عین بیابان با چهار آلاچیق
   میشه توضیح بدید چی داشت که عینالی نداشت
   آیا بعدش با عینالی مقایسه کن ببین عینالی خیلی بهتر نیست؟

   5

   20
   • شهبازی فرد گفت:

    دوست عزیز. من سال ۸۷ رفتم عینالی. یه کوه خشک و بی آب و عف بود که داشتن اگه اشتباه نکنم یادمان شهدا درست می کردن. اما الان شکر خدا بسیار زیبا شده. درخت که سه روزه رشد نمیکنه. این درختهای عینالی رو اون موقع تازه کاشته بودن. پارک دراک شیراز هم ۱۰ سال دیگه باید با عینالی امروز مقایسه بشه نه الان.

    19

    0
  • Taha گفت:

   ساغول
   موافقم
   تو این ۴ سال نه در چهره شهر تبریز و نه در چهره استان هیچ کاری انجام نشد

   تمامی این سرمایه گذاری و طرح هایی هم که لاک پشتی بدون حمایت مدیران استانی و شهری هم اجرا میشه در زمان مدیران قبلی بوده
   ما از نوین انتقاد کردیم راجع به مترو و آثار باستانی
   الان علاوه بر مترو باید از همه چیز از آسفالت گرفته تا سرمایه گذاری شهری و اثار باستانی و … انتقاد کنیم

   8

   0
 2. رضا گفت:

  خوش به حال شیرازی ها، مشهدی ها، اصفهانی ها، تهرانی ها بخاطر داشتن همچین مسولینی تو شهرشون چند روز پیش مشهد بودم واقعاً خیلی زیبا و مدرن بود و افسوس بر تبریزیها به خاطر داشتن همچین مسولین بی لیاقتی افسوس…

  33

  8
  • مهدی گفت:

   بابام هتل زدن میگی مدرن بود اونم به لطف اقا امام رضا(ع) 😐 تو برو اطراف های مشهد بیبین وضعش.چه جوری حصود نیستم ا ولی تبریز از نظر ساخت و ساز جلوتر از شهر هاس

   6

   5
 3. ناشناس گفت:

  نمیدونستین بدونین که بزرگترین شهر بازی کشور و اگر بیراهه نباشه خاورمیانه، شهر رویاهای اصفهانه نه اینجا که هنوز در سطح یک نقاشی است. بعدش پارک ارم. بعدش مشهد بعدش شاید اگه اینجا ساخته بشه مال شیراز.
  البته تبریک به شیرازی های عزیز.

  15

  27
  • شیرازی گفت:

   توهم ، حسد و خالی بافی را کنار بگذارید دوست عزیز. شهر رویاهای اصفهان با کمتر از ۱۷ هکتار وسعت و سرمایه گذاری ۷۰ میلیارد تومان نصف این شهر بازی ۳۵ هکتاری با ۴۶۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری هم نیست.
   مطمئن باش اگر یک شهربازی در کشور باشه که از شهربازی بزرگ شیراز بزرگ تر باشه اون یکی ، به هیچ عنوان شهر رویا های اصفهان نیست. در ضمن مساحت شهربازی پارک ملت مشهد و شهربازی ارم تهران هم به ترتیب ۴ و ۲۵ هکتار هستند. پس دروغ نگید لطفا.
   البته ممنون از شما بابت تبریکی که گفتی.

   21

   6
   • ناشناس گفت:

    البته کوه بر و بیابون شما بزرگتره. ولی بزار احیا بشه بعد بیا پزشو به شهر رویاها بده. شیراز چقدر جمعیت داره مگه که شهربازی بزرگی داشته باشه.

    2

    15
    • شناس گفت:

     شیراز با ۱٫۸۶۰ هزارنفر پنجمین شهرپرجمعیت ایرانه با فاصله صدهزار نفر نسبت به کرج و دویست هزار نفر نسبت به اصفهان.. تو اگه تهرانی نباشی توهم جمعیت بالای شهرت زدی وشدیدا جوگیر شدی. ولی اشکال نداره میزارم تک و تنهایی دلت خوش باشه

     6

     1
  • مهدی گفت:

   ماشالا اصفهانی ها هم که روی همه رو در لاف زنی و خودستایی سفید کردند.
   نمونه هایی از لاف اصفهانی :
   – به یک باغ می گویند چهار باغ.
   -به یک باغ می گویند هشت بهشت.
   -به بیست ستون می گویند چهلستون.
   -به یک شهر می گویند نصف جهان.
   -به یک رودخانه ی خشک می گویند زاینده رود.
   – به یک پل می گویند سی و سه پل.
   -به اصفهان می گویند پایتخت فرهنگ و تمدن کشور.
   -به شهر رویا ها که مخصوص بچه هاست و چندان هم بزرگ نیست می گویند بزرگ ترین و مجهز ترین شهر بازی خاور میانه.
   Laugh Laugh Grin Grin
   خسته نشدید توی این چند قرن از بس لاف زدید؟
   بیست سال پیش شهر بازی ارم بزرگ تر از شهر رویا های الآن بود و هست. حالا اصلا بحثی هم سر شهر بازی شیراز نمی کنیم. بابا اول متن رو بخون ببین ابعادش چقدره بعد کامنت بذار.

   35

   12
   • ناشناس گفت:

    لطفا مواظب تفرقه اندازها باشید. بعضیا خودشون کامنت میذارن خودشونم جواب میدن که بین شهرها اختلاف اندازی کنند.

    18

    8
    • مهدی گفت:

     اگه منظور شما منم باید بگم نه خیر من کامنت ننوشتم که در جواب خودم حرف بزنم. والا دلم واسه ی خودتو می سوزه. چرا اینقدر سرتون کلاه می ذارند و شما هم سعی می کنید سرتون کلاه بذارند. شهر رویا ها ۱۷ هکتار مساحت داره. چطور میتونه بزرگ تر از یک شهربازی ۳۵ هکتاری که در پارک دراک کلنگ زنی شده ، باشه. چطور میتونه بزرگ تر از یک شهربازی ۳۰ هکتاری که در تهران ساخته شده باشه. هم رفتیم و هم دیدیم. وسائل شهر رویا ها هم بیشتر بدرد کودکان می خوره. حداقل کمی واقع بین باشید. هر چیزی توی شهرتون می سازند به خیالتون بهترین ها و بزرگ ترین ها و شاخ ترین ها و ابرترین ها رو دارند توی اصفهان می سازند. من فقط اینو گفتم. اصلا هم دنبال تفرقه و پاسخ دادن به کامنت خودم نیستم و این کار رو هم انجام ندادم.

     16

     4
     • ناشناس گفت:

      تو اصفهان هم جرات داشتی اینجوری بگی ؟ یا صدات فقط در خونت بلنده ؟ دفعه دیگه بیای اصفهان قلم پاتو خرد می کنیم تو همون ده کوره خودت بمون اینجا توریست از آلمان و فرانسه میاد شما ها که میاین باید تو خیابون های شهر آب بریزیم تا تمیز بشه

      3

      11
      • مهدی گفت:

       این هم دنباله ی همون توهماتتونه. چطور می خوای قلم پامو خورد کنی متوهم. یه حرف بزن بگنجه.

       8

       2
   • ناشناس گفت:

    شما چی چی میگین بابا. البته که اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران زمینه و مایه مباهات ایران و جهان. حالا بزار نقاشی تون رنگ واقعیت به خودش بگیره بعد. در ضمن آبادان به شیراز نزدیکتره تا اصفهان.

    10

    25
    • ناشناس گفت:

     از نظر شما آره. ولی از نظر ما اصفهان بیشتر پایتخت لاف هست. زمان ریاست جمهوری خاتمی شیراز پایتخت فرهنگ و تمدن انتخاب شد. الکی زور نزن. من هم چند مورد دیگه بهش اضافه می کنم.
     *به یک پروژه ی ۹۰ میلیاردی می گویند ابر پروژه.
     *به تعریض یک پل بر روی زاینده رود میگن ابر پروژه ی تعریض پل فلزی.
     .
     .
     .
     .

     17

     7
   • ناشناس گفت:

    گیریم شهر رویاها دوم باشه باز هم از از مشهد و تبریز که بهتره
    شیراز هم که شکر خدا هیچ نداره
    همینم ندارید

    5

    17
   • دوست عزیز؛ از گذاشتن این کامنت خسته نشدید…!!؟ کاش به جای وقتی که برای نوشتن این کامنت ها هدر دادید مقداری درباره دلیل این نامگذاری ها مطالعه می فرمودید…

    9

    4
   • علي گفت:

    مهدی جان شما هم که خودتو کشتی همه جا اصفهان را خراب کنی،اما باید بهت یه توصیه کنم اول از همه حسادت را بذار کنار با حسادت نه خودت رشد میکنی نه شهرت،دوم یکذره فقط یکذره اطلاعاتت را بالا میبردی نیازی به اینقدر بهم بافتن نبود
    اولا برو گذشته چهارباغ را بخوان بعد بیا چرت و پرت بگو،اولا الان چهارباغ اسم خیابانه نه باغ Grin ثانیا این اسم به گذشته این خیابان باز میگردد
    به یک باغ نمیگویند هشت بهشت،هشت بهشت اسم یک عمارت تاریخی در اصفهان هست Grin
    در مورد اسم چهلستون هم روایات مختلفی هست که طولانیه خودت بخون البته اگه مطالعه حالیت باشه
    به یک شهر نمی گویند نصف جهان،حسود جان این لقب را اصفهانی ها به شهر اصفهان ندادند بلکه سیاحان بزرگ و سفرنامه نویسان این لقب را به اصفهان داده اند
    به رودخانه خشک هم زاینده رود گفته نمیشود،زاینده رود از بالادست اصفهان شروع می شود و به تالاب گاوخونی ریخته می شود،این رود زنده است و برای کوری چشم حسودان هم دوباره احیا خواهد شد
    به اصفهان هم ما نمیگوییم پایتخت فرهنگ و تمدن کشور،بلکه مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ١٣٨٨اصفهان را اینگونه نامید،همچنین در سال ٢٠٠۶ از طرف کشورهای اسلامی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شد
    شهربازی رویاها فازبندی دارد که با اتمام تمامی فازهای آن شامل فاز دوم شهربازی،مجتمع تجاری و هتل مجموعه رویاها به بزرگترین تبدیل خواهد شد،بازهم به کوری چشم حسودان
    از سایر کاربران بابت لحن تند معذرت میخواهم،اما امثال این آقا در سایت های شیراز و تبریز از توهین به اصفهان دریغ نکرده اند و شرم و حیا و انصاف را از بدو تولد نداشته اند
    به شیرازی های عزیز هم بابت شروع احداث این شهربازی تبریک عرض میکنم

    5

    4
   • علي گفت:

    بعدم اقا مهدی،بذار موقع بهره برداریش اینقدر جو بگیردت
    شما شیرازی ها که باید گوشتون از پروژه های صرفا نمایشی و در حد شعار پر شده باشه،نمیدونم چطور هنوز وقتی هنوز حتی یه گودبرداری یا تسطیح زمین هم انجام نشده اینقدر جو گرفتتون
    لااقل شهربازی رویاها فاز اولش الان حی و حاضره و فاز دومش را بنیاد مستضعفان سرمایه گذاری کرده،نه این جا که هنوز هیچ اثری غیر از روی کاغذ ازش نیس

    4

    16
   • ناشناس گفت:

    تا چشم شما کور بشه ایشالا

    2

    2
   • علي گفت:

    تو هم از حسادت و تخریب اصفهان رو همه را سفید کردی،آخه بهت چی میرسه؟
    لااقل اطلاعاتت را زیاد کن که بقیه مسخره نکننت
    اولا چهارباغ اسم خیابانه نه باغ Grin این اولین نشانه کمبود سواد شما،گذشته این خیابان هم بخوان تا بفهمی چرا می گویند چهارباغ
    -هشت بهشت اسم باغ نیس،هشت بهشت اسم یک عمارت تاریخی در اصفهان هس Grin دومین نشانه کمبود سواد شما
    -نام چهلستون و علت این نامگذاری را در تاریخ بخوان،روایات مختلفی از علت این نامگذاری هست،حرف رو هوا نزن
    -برای آنکه چشم حسودان اصفهان بترکد،این اصفهانی ها نبودند که به اصفهان گفتند نصف جهان،بلکه لقبی است که سیاحان و سفرنامه نویسان به اصفهان داده اند،نشانی بعدی از ضعف اطلاعات شما
    -زاینده رود یک رودخانه زنده است و احیا هم خواهد شد،تا افراد حسودی مثل تو بسوزند در اتش حسدشان،زاینده رود از بالادست اصفهان شروع شده و به تالاب گاوخونی ختم می شود و تنها قسمتی از آن در شهر اصفهان است،به کوری چشم حسودان در بالادست اصفهان زاینده رود پر آب و خروشان است
    -به اصفهان ما نمی گوییم پایتخت فرهنگ و تمدن،مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ٨٨این را عنوان می کند،ضمنا در سال ٢٠٠۶اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام از سوی کشورهای اسلامی معرفی شد
    القاب شهرجهانی صنایع دستی،شهر خلاق ،شهرموزه باز دنیا،پایتخت فرهنگی جهان اسلام،پایتخت فرهنگ و تمدن،نصف جهان
    تماما القابی هستند که از عوامل بین المللی و ملی و یا افراد مطرح جهان به اصفهان داده اند،اصفهانی ها مثه بعضی از شهر ها اصل وصله زدن القاب و عناوین به شهرشان نیستند،این القاب به خاطر شایستگی اصفهان از سوی عوامل بین المللی و ملی به اصفهان داده شده
    -بله پروژه شهر رویاها بزرگترین و مجهزترین شهربازی کشور پس از اتمام تمامی فاز ها خواهد شد،آن مشخصاتی که شما عرض کردی تنها فاز یک هست،بدون در نظر گرفتن فاز دو و کجتمع تجاری و هتل
    تو خسته نشدی این همه دروغ و جوسازی کردی
    ضمنا فارغ از افراد بی فرهنگ و بی اخلاقی مثل ایشان،این پروژه پارک دراک و شهربازی اش را به مردم عزیز شیراز تبریک میگم
    ان شاء الله همه شهرهای ایران آباد باشند و مردم همه ایران در رفاه زندگی کنند

    3

    6
  • مهدی گفت:

   اسم بندگان خدا آبادانی ها بد در رفته. اصفهانی ها که بیشتر لاف می زنند.

   22

   11
  • خیر دوست عزیز؛ شهربازی شهررویاها اصفهان بزرگترین شهربازی ایران هست نه خاورمیانه که البته درباره کیفیت نمی توان عنوان “بهترین” را به آن داد… باید منتظر بود تا فاز دوم آن اجرایی شود احتمالا در فاز دوم چاشنی هیجان و کیفیت هم به آن اضافه خواهد شد…

   6

   9
   • مهدی گفت:

    بزرگ ترین شهر بازی ایران هم نیست با وجود ارم. شما مثل اینکه توجه نکردید ایشون چی گفت. میگه بزرگ ترین شهر بازی کشور شهر رویا هاست نه اینجا(یعنی شهر بازی دراک) در حالی که هر کسی حتی خود شما می تونید کاملا درک کنید که ابعاد زمین این شهر بازی حداقل دو برابر شهر رویا ها و ابعاد سرمایه گذاری هم چند برابر شهر رویا هاست. باز خوبه شما انصاف دارید میگید شهر رویا ها بهترین نیست و هیجان و کیفیت نداره.

    14

    2
  • اسپادانا گفت:

   اینا هیچ کدوم شیرازی نیستن
   اصفهانیا جواب ندین
   در جواب شما هم بگم خیلی کور خوندین پیوند شیراز و اصفهان قوی تر از این شوخیاس

   12

   2
   • ناشناس گفت:

    نکنه شما اصفهانی ها هم اصفهانی نیستین؟! هر چی شر و ور بلدین به این شیرازی های بدبخت میگین آخرشم کی بود کی بود من نبودم.

    5

    4
    • ناشناس گفت:

     دعوای بین برادرا به همسایه مربوط نیس
     مثل اینکه دعوای تبریز و ارومیه باشه شیرازیا بیان وسط

     6

     2
   • Heydar-Shz گفت:

    جانا سخن از زبان ما میگویی
    والا منم خیلی رو این نکته تاکید داشتم بخدا اینا هیچ کدومشون شیرازی نیستن ما با هیچ کس مشکل نداریم ن اصفهان ن تبریز همه برادر و برابریم

    9

    3
    • مهدی گفت:

     کسی هم با اصفهانی ها مشکل نداره. طرف وقتی با توهم محض به یک شهربازی ۱۷ هکتاری میگه بزرگ ترین و بزرگ تر باید پاسخشو هم دریافت کنه که گمان نکنه مردم خول هستند. اگه اینها لاف های مسئولینشونو باور می کنند ما لاف هاشونو باور نمی کنیم.

     4

     0
     • ناشناس گفت:

      ولش کن مهدی، داداش گلم. با این متوهمهای اصفهانی فقط باید بی محلی کرد. ما تبریزی ها که خیلی وقته ازشون مایوس شدیم. از بس متوهمند

      2

      2
     • ناشناس گفت:

      همین را شیراز نداره

      1

      3
     • ناشناس گفت:

      اگه ما توهم داشتیم اینجوری از حسادت نمی مردی ، خودتم خوب میدونی اصفهان کجاس و اصفهانی کیه منتها تعصب و حسادت چشمتو کور کرده

      2

      2
      • مهدی گفت:

       شما هم توی همون توهم خودشاخ پنداری بمون و بمیر. آره شما خیلی شاخید ، همه بهتون حسادت می کنند. کل Grin Laugh ا خصلت شما خود شاخ پنداری هست. از اولش هم داشتم همینو میگفتم و توی همین کامنتت هم کاملا نشونش دادی.

       3

       1
     • ناشناس گفت:

      مهدی عزیژم چه زری می زنی ؟ اون پایین معلوم نیس هر چی می خوای بخوری بیا این بالا بخور که ببینیمت

      1

      2
 4. آذرشهرلی گفت:

  آدم این پروژه رو میبینه با خودش میگه چقدددددددددددددددر اراضی پارک بزرگ مستعد یه شهر بازی مدرن هستش

  16

  2
 5. شیرازی گفت:

  البته درسته که نوشته بزرگ ترین شهربازی جنوب کشور اما از نظر مساحت با ۳۵ هکتار وسعت و از نظر حجم سرمایه گذاری با ۴۶۰ میلیارد تومان واقعا یک ابر پروژه ی تفریحی است و در بین شهربازی های کل کشور هم بزرگ ترین و مجهز ترین هست علاوه بر جنوب کشور.

  19

  4
 6. وحید گفت:

  مادرتبریزپارک بزرگ رو داریم،کناراون آب رو هم داریم،سدهم که ساخته شده،این وسط مسئول بالیاقت نداریم ویه طراح خوب که بیاین بهترین تفرجگاه شهری رواحداث کنن.
  عزیزان وظیفه شهرداری رسیدگی به دغدغه های شهروندانش هست نه دستمال کشی برای گردن کلفت ها.

  14

  0
 7. امیرحسین گفت:

  شییییراززززز بهترین شهر ایران هست.من مشهدی هستم.شیراز این چن سال کلا زیرورو شده.طرح های عمرانی که در شیراز اجراشده تو کشور تک و نامبروانه.من زیاد به این شهر خوش ابوهوا سفر میکنم اخرین پروژه ای که من تو این شهر بودم و افتتاح شد پروژه کوهسار بود که ایول دارن.پارک دراک بزرگترین پارک منتطقه ای هست و اینم ایول دارن.شهر ما مشهد با اینهمه ثرروت هیچی متاسفانه.به نظر بنده شیراز در بین کلانشهرا بیسته بیست.شهزدارشونن شهردار هست .زنده باد شیراززززز و شیرازززی.پیشنهاد میکنم سری به شهر شیراز بزنیدتا با زیبایی های این شهر اسنا شید

  19

  16
  • ناشناس گفت:

   منم پیشنهاد میکنم شما یه قدمی بیرون از شیراز بزارین و برین مشهدو ببینین بعد بیایین کامنت بزاری. آخه خدا شفات بده مشهد دومین کلانشهره شیراز ششمین کلانشهر. شیراز شهر کهنه و دربه داغون رو مقایسه میکنی با مشهد مدرن و شیک. شیراز حداقل ۳۰ سال عقب تر از مشهده

   10

   26
   • شهر راز گفت:

    جمعیت مهم نیست.
    اولا که شیراز از نظر جمعیتی پنجمه نه ششم. ثانیا بودجه ی شهریش در کشور بعد از تهران دومه و این مهمه.
    و بودجه ی عمرانیش هم دو برابر مشهده. چیزی که مهمه اینه نه تعداد جمعیت مصرف کننده. ثالثا یک میلیون نفر از جمعیت مشهد یعنی حدود ۳۵ درصد حاشیه نشینه در حالی که شیراز با حدود ۲۰۰ هزار نفر یعنی غریب به ده درصد کمترین میزان و نسبت جمعیت حاشیه نشین رو در کشور داره. رابعا بافت تاریخی شیراز بزرگ ترین بافت تاریخی یکپارچه ی کشور هست ولی مشهد اصلا بافت تاریخی در خور توجه نداره. بافت تاریخی وسیع(به عقیده ی شما دربه داغون) در مرکز بافت شهری و زندگی شهری مدرن(که قطعا شما در شیراز چنین چیزی را به خوبی لمس نکردی چون مسافران باهاش سر و کار ندارند. البته بعید می دونم پاتو شیراز گذاشته باشی) باعث شده تا شیراز در سال گذشته بیشترین توریست های اروپایی و آسیای شرقی رو در کشور جذب کنه و در شبکه های مستند کشور های مختلف جهان ازش مستند پخش بشه.
    پس اگه به جمعیته که سی سال که سهله شاید تا صد سال دیگه هم شیراز جمعیتش به مشهد نرسه. ولی اگه بودجه ی شهری و تعداد گردشگر اروپایی و آسیای شرقی و سرانه ی فضای سبز و میزان جمعیت حاشیه نشین و دیگر ملاک های زندگی شهری در نظر گرفته بشه همین الآنش هم وضعیت بسیار بهتری نسبت به خیلی از شهر ها از جمله مشهد داره.

    25

    2
   • مشهدالرضا گفت:

    متاسفانه مشهد کاملا در رکود به سر می بره. پروژه هایی که اینجا از تهران وشیراز و اصفهان میبینیم امروز واسه ی مشهدی ها آرزو شده. در دهه ی ۸۰ واقعا مشهد پیشرفت زیادی داشت حتی سرعت پیشرفتش از تهران هم بیشتر بود ولی چند سالی است کاری در این شهر اتفاق نمیفته و تقریبا تمام پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری هم که سال گذشته از مشهد اینجا معرفی شدند ، یا راکد اند یا اصلا شروع نشدند. دریغ از یک پل طبقاتی زیبا یا یک پروژه ی تفریحی درخور توجه در ابعاد این شهربازی.

    15

    2
   • مشهدالرضا گفت:

    البته مشهد در زمینه ی مترو واقعا بهتر عمل کرده. سال ۹۷ یا ۹۸ حتی خط سوم هم افتتاح میشه.

    7

    1
   • مشهدالرضا گفت:

    البته مشهد در زمینه ی مترو واقعا بهتر عمل کرده. سال ۹۷ یا ۹۸ حتی خط سوم هم افتتاح میشه..

    3

    1
  • ناشناس گفت:

   بابا ساده هستید غصه نخورید .شیراز هیچ نداره و نخواهد داشت.
   سرمایه گذار نداره
   شما اسمی از سرمایه گذار میبینبد
   کلنگ زنی نمایشی هست میگید نه یک سال بعد را ببنید
   شهردار داره میره داره شو بازی میکنه
   وقتی میگه بخش خصوصی یعنی اسم نداره بخش خصوصی.
   مجتمع خلیج فارس هم قرار بود خیلی چیز ها داشته باشه الان نابود شده هست و تکه پاره
   جوری شده سرمایه گذارش فراری شده و حتی سینماهاش را یک نهادی که مسئول تکمیل سینماهای ایران هست ساخت و معلوم نیست سرمایه گذارش کجاست

   6

   23
   • ناشناس گفت:

    خبر جذب سرمایه گذاریش که چندی پیش توسط رییس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر شیراز عنوان شد و گفته شد بصورت بی او تی ۲۰ ساله قرار داد هست و حجم سرمایه گذاری هم بالای ۴۰۰ میلیارد هست. دو روز پیش هم کلنگ زنی شد و رقم دقیق قرار داد هم ۴۶۰ میلیارد تومان عنوان شده. شما نمی خوای ببینی وگر نه گفتند. در مورد خلیج فارس هم یه چیزی خورده به گوشت داری همونو تکرار می کنی. بیا از نزدیک عظمت و زیبایی و یکپارچگی ساخت مجتمع خلیج فارس رو ببین بعد بگو تکه پاره شده. هنوز توی ایران رو دستش ساخته نشده.

    20

    2
   • ناشناس گفت:

    رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای شیراز خبر داد

    احداث بزرگترین پارک بازی جنوب کشور در شیراز

    عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: بزرگترین و مجهزترین پارک بازی جنوب کشور با مشارکت بخش خصوصی در شیراز احداث می‌شود.

    به گزارش ایسنا منطقه فارس، ابراهیم شعرا پنجشنبه ۱۲ مرداد در جمع خبرنگاران گفت: پارک بازی شیراز با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان در محل پارک ۵۷۰ هکتاری شیراز احداث خواهد شد.

    وی با بیان اینکه سرمایه‌گذار این پروژه یک سرمایه‌گذار داخلی است که در تهران و هشت شهر در این زمینه سابقه سرمایه‌گذاری دارد، گفت: قرار است پیشرفته‌ترین و مجهزترین دستگاه‌های تفریحی و بازی از کشورهای ایتالیا و سوئیس تامین شود.

    رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شیراز گفت: این پارک بازی در محدوده‌ای ۳۵ هکتاری و در قالب قرار داد بی‌او‌تی ۲۰ ساله اجرا خواهد شد.

    شعرا خاطرنشان کرد: زمین محل احداث پارک بازی در تملک شهرداری است و سرمایه‌گذار براساس قرارداد موظف به اجرای صفر تا صد پروژه خواهد بود و بعد از تکمیل، به مدت ۲۰ سال بهره‌برداری را عهده‌دار است.

    عضو شورای اسلامی شیراز با تصریح اینکه تلاش براین است که مدت زمان قرارداد بی‌او‌تی کاهش یابد، گفت: بعد از ۲۰ سال باید دستگاه‌های به‌سازی و نوسازی شده و پارک به شهرداری شیراز واگذار شود.

    18

    2
   • شهر راز گفت:

    شیراز همیشه برای غصه خوردن حسودایی مثل تو چیز واسه رو کردن داره.
    ننگ بر نا هموطنی که می نویسه :
    (( بابا ساده هستید غصه نخورید .شیراز هیچ نداره و نخواهد داشت))
    البته من که از غصه خوردن آدمی مثل تو خوشحال میشم.
    برو خجالت بکش. چرا باید هموطنان واقعی ما از داشته های شیراز و امکانات شیراز غصه بخورند. هیچوقت هم غصه نمی خورند. تبریزی های عزیز که همیشه ما رو مورد لطف خودشون قرار دادند و این صحبت رو به حساب این عزیزان نمی ذاریم. بقیه ی کامنتت هم ارزش پاسخ دادن نداره. وگر نه پاسخ دارم به منافقی مثل تو بدم!

    21

    3
   • ناشناس گفت:

    توی شیراز در هفت هشت سال اخیر تا بحال نشده پروژه ای کلنگ زنی بشه و ساخته نشه. مورد داشتیم مدت ها بگن دنبال سرمایه گذاری هستیم ولی هر پروژه ی در شیراز شروع میشه قطعا ساخته میشه. همین خلیج فارس هم بخش های کمیش ساخته نشده و کاملا مطابق طرح اولیه ۸۰ درصدش ساخته شده. ولی کلا در دوره ی پاک فطرت بعنوان شهردار شیراز ، هر چی شروع شده کاملا از روی طرح ساخته شده و مسکوت نمانده.

    19

    1
  • ناشناس گفت:

   یعنی باور کنیم شیرازی نیستی

   6

   4
  • ناشناس گفت:

   خیلی تابلو شیرازی هستی

   1

   1
  • Heydar-Shz گفت:

   از دوستان خواننده تقاضا دارم به پیام های اینچنین و پیام هایی ک در جواب انها داده شده، توجه نکنند. افراد مجهول الهویه و معلوم الحال در تکاپو برای ایجاد تفرقه بین مردم و کلانشهرها از هیج تلاشی دریغ نمیکنند. امیرحسین، ناشناس … خودتی

   14

   3
 8. رضا 88 گفت:

  برای شهرداری تبریز متاسف هستیم فقط بلد پاساژ کوچک و زیرگذر بسازد، واقعا افراد بی سوادی که در مجموعه شهرداری تبریز هستن ننگ جامعه آذربایجان است،، فرق پروژها میشود اینجا هم احساس کرد، اگر قاجاریه نبود الان تبریز یک شهر خشک و خالی بود فقط چند تا پاساژ دارد

  12

  9
 9. ناشناس گفت:

  دوستان زمان تعیین میکنه که آیا این پروژه ها مثل شهربازی دوم اصفهان یا شهربازی شیراز ساخته میشه یا نه
  به نظر میرسد مثل خیلی از پروژه ها این ها نمایشی هستند و شهر دارانی که میدانند باید برند از این کلنگ زنی های نمایشی زیاد دارند
  وقتی میگوید کلنگ زنی به مبلغ ۴۶۰ میلیارد تومان توسط سرمایه گذار خصوصی چرا سرمایه گذار خصوصی خودش سخنرانی نمیکنه
  کجای دنیا سرمایه گذار تو کلنگ زنی نیست و صحبتی نداره
  کامل جریان مشخصه حرص الکی نخورید
  یا شهربازی اصفهان صرفا تفاهم نامه بود حالا درسته سرمایه گذارش مشخصه اما صرفا تفاهم نامه بوده
  شهرداران اصفهان و شیراز موقع رفتنشان هست از این حرکات نمایشی دارند
  میگید نه زمان ثابت میکنه
  در تبریز باید حمایت بشه از امثال زنوزی ها که میتونند بهترین شهربازی ها را بسازند

  1

  11
  • علي گفت:

   دوست عزیز با حرفت تا حدودی موافقم
   اما تفاهمنامه فاز دوم شهربازی شهر رویاها اصفهان روزی نوشته شد که پروژه نگین شهر که توسط بنیاد مستضفان اجرا شده بود بهره برداری شد،ضمنا این تفاهمنامه و تفاهمنامه توسعه خط یک مترو اصفهان در استانداری اصفهان نوشته شد نه در حضور شهرداری ضمن اینکه طبیعیه که وقتی بنیاد مستضعفان پروژه ای را تمام می کند یک پروژه جدید را شروع کند بنابراین این تفاهمنامه در حد شعار نبود

   3

   8
 10. محمد گفت:

  اولن مشهد امام رضا نباشه کسی نمیره و با برج سازی های غلط بافت قدیمی شهرشو خراب کرد شیراز خوبه در مقابل مشهد و اصفهان ولی نه در مقابل تبریز مجموعه های در حال احداث تبریز بهترین کشورن تهران هم که کلا ولش زیرا مثل یه شهر جهان سومی هستش

  4

  7
 11. امیرم گفت:

  زیپ لاین پارک دراک با طول ۱۲۰۰ متر افتتاح شده است . نمونه دیگر پارک دراک پارک بام شیراز هست با وسعت ۳۵۰ هکتار که موقعیت خیلی خوبی دارد . در پارک بام شیراز مسیرها و ساخت الاچیق و درختکاری و ساخت چندین برکه انجام شده است .
  پارک ۵۰ هکتاری وحدت که در متن به ان اشاره شد پیست دوچرخه سواری و مسیر پیاده روی ان افتتاح شده است و مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است .

  17

  0
 12. اردبیلی گفت:

  باید قبول کنیم همین محدود توریست هایی که به ایران میان شیراز و اصفهان رو برای مقصدشون انتخاب میکنن نه تهران یا مشهد و تبریز رو!
  این رو امارها میگن
  تو کل دنیا ایران رو با شیراز و اصفهان میشناسن و لاغیر
  تبریز رو بیشتر ترک زبانان دنیا میشناسن
  تهران هم که اصلا یه شهر توریستی محسوب نمیشه و هیچ توریست اروپایی اونجا نمیره!

  12

  5
 13. اردبیلی گفت:

  علتش هم فقط یه موضوعه حتی تو کتابهای ادبیات مدرسه هم از شیراز و اصفهان به عنوان مدنیت و شعور سرزمین پارس یاد میشه و برای جهانیان که شیفته اثار تاریخی و فرهنگی هستن ویترین میشه
  عمرا تبریز رو ویترین نمیکنن !
  اگه به امار توریست هایی که به ایران میان نگاه کنید اولین گزینه به خاطر بازدید از اثار تاریخی و فرهنگی هستش و لاغیر!
  چون اگه هدف مدرنیسم و تفریحات باشه و لحظات شادی و هیجان اور و فان تایم عمرا به خاطرش یه اروپایی بیاد ایران
  چون صدها برابرش به راحتی و ازادانه براش مهیاست .فقط و فقط بازدید از اثار تاریخی کهن و مطالعه افراد محقق و پژوهشگر شرق شناس و اسلام شناسان در این زمینه هست!
  تو این زمینه هم دو شهر اصفهان و شیراز سرامد و ویترین ایران هستن!

  14

  3
 14. مسعود گفت:

  دوستان متوجه شدید داره چه اتفاقی می افته ؟
  مدیر یه پست در زمینه عمرانی که تو سایت میذاره کلی ادم میره و نظر میده و انتقاد و پیشنهاد و دق و دلی خالی میکنن و … ولی برید زیر پست های فرهنگی ببینید خالیه چرا ما به موضوع فرهنگ توجه نمیکنیم ؟
  همه اش که پل و عمران و آبادی نیست
  کدوم مسئول اومده ۲ جمله در مورد فرهنگ به من و شما و بجه ها یاد بده ؟
  کجا به مردم یاد دادن که ساعت ۱ نصف شب با موتور تو کوچه گاز نمیدن ؟ کجا به مردم یاد دادن که در آپارتمان رو نمیکوبند ؟ و خیلی چیزای دیگه
  حالا یه پروژه یه جا افتتاح بشه ما بیفتیم به جان هم
  اینا تفرقه بنداز و حکومت کن هستند از طرف روسیه و آمریکا . ما هر چقدر هم بزنیم تو سر و کله هم آخرش همسایه ایم باید فکر آینده باشیم که چطور میخواهیم تو چشم هم نگاه کنیم …
  همه میدونند که وقتی که تبریز در بین شهر های دنیا شناخته شده و پیشرفته بود نه اصفهان وجود داشت و نه شیراز و نه مشهد ، تهران که بماند
  حالا دور زمونه چرخیده قدرت افتاده دست فارس ها دارن هر چقدر که میتونند به خودشون میرسند . اشکالی نداره بزار برسند زمان میگذره ” و اوزی قره لیغ داشا قالار” . وقتی قدرت دست ترک ها بود اصفهان رو ساختیم و آباد کردیم و گذاشتیم زبان فارسی رشد پیدا کنه و حالا که قدرت دست شماست دارید به خودتون میرسید . از کسی که ضرب المثلش “هنر نزد ایرانیان است و بس ” بیشتر از این انتظار نمیره

  5

  19
  • ناشناس گفت:

   دقیقا باهات موافقم وقتی کامنت ها رو میخونم از فقر فرهنگی و حس حقارت کل هموطن هامو حس میکنم و این مقصر حکومت که این حس در میان مردم یک کشور باشه که خیلی خطرناک هست

   2

   3
  • اسپادان گفت:

   اولا که سر و ته کامنتت باهم نمی خونه که این خودش دلیل بر یاوه گویی هست ، دوما اصفهان همیشه اصفهان بوده و هست و چرند گویی یه مشت لات مجازی هیچ تاثیری نداره ، سوما همون اندازه که به اصفهان می رسن به تبریز هم می رسن پس ننه من غریبم بازی درنیار چهارما اگه حکومت های سابق مثل صفویه به اصفهان رسیدن اولا به این دلیل بوده که صلاحیت و لیاقتشو داشته و دوما اینکه وظیفه شون بوده و دندشون نرم

   3

   3
  • اسپادان گفت:

   اولا که سر و ته کامنتت باهم نمی خونه که این خودش دلیل بر یاوه گویی هست ، دوما اصفهان همیشه اصفهان بوده و هست و چرند گویی یه مشت لات مجازی هیچ تاثیری نداره ، سوما همون اندازه که به اصفهان می رسن به تبریز هم می رسن پس ننه من غریبم بازی درنیار چهارما اگه حکومت های سابق مثل صفویه به اصفهان رسیدن اولا به این دلیل بوده که صلاحیت و لیاقتشو داشته و دوما اینکه وظیفه شون بوده و دندشون نرم .

   1

   2
 15. نويد گفت:

  خب عوض این شهردارى ما هم تا دلتون بخواد زمین،ملک،مغازه و … مردم رو تملک میکنه(با قیمت هاى نجومى!!) و شروع به ساخت مجتمع هاى رفاهى،تجارى خدماتى میکنه
  هدفشم خدمته فقط
  یعنى شهردارى فقط به فکر اینه که ساخت و ساز کنه و پول در بیاره
  سینما،شهر بازى،پارک،مجتمع هاى رفاهى و … کلا معنى و مفهومى براى شهردار محترم نداره
  ننگ بر این شهردار

  4

  3
 16. نیما گفت:

  شیراز از لحاظ وسعت وبزرگی سومین واز لحاظ جمعیت پنجمین هست نه ششمین بعدم همین باغها وفضای سبز و هوای خوب واسمان ابی می ارزه به کل خراسان.

  18

  7
  • ناشناس گفت:

   چون شهر کوچک و غیر صنعتی است برای همین هواش خوبه ولی مشهد هم اطرافش پر کارخونه است هم بزرگ و توریستی پر از ماشین و دود و دم ولی در کل نسبت به تهران و اصفهون و تبریز هواش بهتره. ضمنا از نظر مساحت اول تهران بعد مشهد بعد اصفهان بعد کرج بعد تبریز بعدش شیرازه. از لحاظ جمعیت با هزار کلک و چسبوندن شهرها و شهرکهای اطراف شیراز به این شهر بزور پیشی گرفتین از تبریز و شدین ششم از نظر جمعیت.

   2

   17
  • ناشناس گفت:

   البته استان نگفتم گفتم شهر . چون اگه به استان باشه استان تهران بعد البرز کوچکترین استان ایرانه ولی مرکزش بزرگترین شهر ایران.

   3

   1
 17. جوادی گفت:

  رفیق چرا بهت بر میخوره من خودم مشهدیم ولی اتصافو رعایت میکنم.رفیق مشهد ما جی داره الله وکیلی.بابا مشهد ما با وجود اقامون املام رضا مشهده.جه ربطی داره شیراز لولین کلانشهر باشه یا اخرین کلانشهر.من کاری به شیراز ندارم اصلا .زنجان هم از شهر ما مشهد بهتره.والا.تعصبو بریز کنار منصف باس.استان قدسو بیین اینهمه ثروت چرا صرف شخر نمیکنن اقایون.اینا رو برو مطالعه کن.شیرازو من هر سال میرم دیدم برو بببن گوشه کنارای شهرش.برو اثار تاریخیشو ببین که جه زیبا نگهداری میکنن.مشهد ماااااا جز امام لرصا چیزی نداره اگه اقامون نبود مشهد چی داشت که ملت بیاد داخلششششش..تعصبو بزا کتار بابا.

  12

  5
  • ناشناس گفت:

   شیرازی خودت جوادی مردم رو هم جواد فرض نکن. مشهد چی داره؟ بزار ۲ سال دیگه با شهر رویاهای مشهد حالیت میشه چی داره

   4

   13
   • ناشناس گفت:

    ناشناس جان ، این نه شیرازیه نه مشهدی..کسایی که تو سایت کلانشهرها رفت و آمد دارن میدونن کیه این بابا

    7

    3
 18. م گفت:

  شهردار شیراز که قراره هفته دیگه برکنار بشه، بعد از هفت سال که هیچ مطلقا هیچ کاری برای پروژه های تفریحی شهر نکرده و یک عقب ماندگی تاریخی رو برای این شهر در این زمینه رقم زده حالا دم رفتن کلنگ شهربازی ۵۰۰ میلیاردی رو به زمین می زنه!!!! شهربازی ۳۵ هکتاری با سی تا وسیله!!!!! یعنی هکتاری یک وسیله بازی!!!!!!!‌ شهرداری شیراز شده کارخانه رویافروشی و البته به جز معدودی قلم به مزد که در این سایتها مشغول ماله کشی عملکرد این آقایان و سرخ نگه داشتن صورت با سیلی هستند، اکثریت مردم فهیم شیراز گول این نمایش مضحک رو بیش از این نخوردند و خوب جواب این قبیل توهین ها به خودشون رو در انتخابات شوراها دادند.

  6

  23
  • رضا گفت:

   برو قشنگ بخون ۳۰دستگاه مدرن چرخ و فلک۱۲۰متری و (سایر امکانات) که این سایر امکانات در حد همین شهر بازی های ایران هست…سرمایه گذارش می تونه در چند ساله اول خیلی بیشتر از سرمایه گذاری که کرده سود اوری کنه چون شیرازی ها تفریح رو جز زندگی روزمرشون میدونند اگر به پارک آزادی یا لونا پارک سری بزنید می تونید ببینید که مردم برای سوارشدن وسایلی که ده ها بار تا حالا سوار شدن صف می بندند با اینکه وسایلا هم جذابیتی ندارند.یا همین پارک دراک با اینکه فاز اولش به عنوان زیر ساخت افتتاح شده بسیار شلوغ و حتی با این تعداد آلاچیق.آلاچیق خالی اونجا پیدا نمی کنی و در مسیر ورودی پارک ترافیک نسبتا سنگینی وجود داره.باغ پرندگانم به صورت خیلی خاص و بینظیر در حال انجام هست که نمونش در ایران نیست.

   8

   2
   • ناشناس گفت:

    احساس نمیکنی نشانه هایی که گفتی بیشتر نشان از فقر فضاهای تفریحی در شیراز داره تا اهل تفریح بودن،اینکه ادم در صف دستگاهی بأیسته که ده بار سوارش شده نشان از ناچاری و کمبود فضاهای تفریحی است بیشتر

    1

    5
  • ایران گفت:

   رفیق گل من ببین شهردار شیراز افاب مهندس پاک فطرت چهره برتر د نخست عمران کشور رو به خودش اختصاص داد.برو مطالعه کن.چهره موفق در شهرداری.خدا رو شکر که شیراز داره پیشرفت میکنه.خدا رو شکر که باعث شد محل بحث باشه شهرمون شیراز.بله شیراز ضعف هم داره همه شهرا ضعف دارن ولی تنها کلانشهرس هستین که پیشرو در عمران و ابادانی هستیم.سرانه فضای سبزمون بسیار عالی و مطلوبع.پارک هایی که احداث شد در جنوب شهر شیراز چهره شیرازو دگرگون کرد.اینترنت سرچ کن.بعد از تهران شیراز صاحب مترو شد.عمیقترین تونل مترو به دست همسن متخصصای بومی شهرمون ایجاد شد که اقای قالیباف کفت احسنت ما تو تهران اجرا نکردیم.شیراز مااا بافت تاریخی دارررد شیراز مااا بها میده به بافت تاریخی.مشهد کجا رفت بافت تاریخیش.؟؟اینا رو بگد.مشهد داره از دست میره.توریست کجا بود.زایر کجا بود بل وجود هتل هدی بیکیفیت وگران مشهد.للان بهترین هتل های ایران در شیراز و اصفهات هست.حتی اصفهان هم از لحاظ هتل وضع خوبی نداره.ما اینا رو با مطالعه میگیم نه احساسی.شما احساسی نباش.شیراز ماااا ان شالله نسیر میشرفت و وسعه رو برمیداره و همچنان به عنوان نکین ایران شناخته خواهد شد.نا ارادت ویژه به تبریزیای عزززیز و عاشق داریم ماهن تبریزیاااااااا.

   11

   4
  • ناشناس گفت:

   شما کمی مؤدب باشی ضرر نمی کنی.
   بله واسه شما اصفهانی ها که شهر رویا هاتون با چارتا آتاری و بازی کامپیوتری ساخته شده عجیبه که هر هکتار یه وسیله باشه. ولی وقتی قراره چرخ و فلک ۱۲۰ متری و سورتمه ی ۴/۵ کیلومتری و زیپ لاین ۱۲۰۰ متری و رنجر و رولر کاستر بزرگ توی این شهر بازی ساخته بشه اصلا چیز عجیبی نیست. می تونستند مثل شهر رویا ها با حداکثر صد میلیارد و هفتاد تا بازی کامپیوتری بگن بزرگ ترین شهر بازی خاور میانه رو داریم. البته توی ۱۷ هکتار.

   21

   4
   • ناشناس گفت:

    همینم ندارید

    4

    9
    • ناشناس گفت:

     نخواستیم که داشته باشیم. نه اینکه نتونستیم. شهر رویا ها و امثال شهر رویا ها چند سال پیش در شیراز میتونست اجرا بشه. میدونی چرا نشد؟ چون شهربازی های بی کیفیت و بچگانه ای امثال شهر رویا ها صرفا فرصت ها رو می سوزونه. همانطور که با وجود شهر رویا ها تا ابدالدهر در اصفهان شهربازی به ابعاد و تجهیزات شهربازی دراک شیراز نخواهد آمد و امیدی هم به این مسئله نیست. اگر شیراز هم می خواست شهر رویا ها اجرا کنه میتونست ولی انجام نشد تا این شهربازی اجرا بشه. اجرا شدن امثال شهر رویا ها در یک شهر مثل شیراز یعنی خیانت به شهر و فرصت سوزی. پس الکی سرخوش نباش. بهتر ساختن مهمه نه زودتر ساختن.

     14

     3
     • ناشناس گفت:

      نه داداش نتونستید
      عرضه میخاد
      فعلا که هیچی ندارید
      حتما تله کابین .آکواریوم هم دوست نداشتید
      خخخخخ

      3

      5
   • ناشناس گفت:

    خخخخ
    توهم زدی
    کو تو رویاها
    به قول دوستمون اصلا مطمئن هستی کلنگ زنی نمایشی نیست
    سرمایه گذارش کیه
    هزینه ساخت زیپ لاین که الان بزرگترین اون تو شمال ساختند صد میلیون تومان هم نیست
    زیپ لاین که تو اصفهان دو تاش هست کوه نخودی هم قراره بسازه
    اصلا سرمایه نمیبره

    4

    5
    • مهدی گفت:

     زیپ لاین اگه توی اصفهان دوتاش هست توی شیراز سه تاش هست.

     13

     3
    • ناشناس گفت:

     من توهم زدم؟ صفت خودتونو من نسبت نده. فقط خواستم ابعاد برخی از وسائل رو برای ایشون بگم که فکر نکنه همه ی شهر بازی ها مثل شهر رویا ها فقط وسائل کوچک داره. حالا زیپ لاین خیلی هزینه نداره ، اگر هم توی اصفهان دوتاش هست توی شیراز سه تاش هست. چرخ و فلک ۱۲۰ متری ، سورتمه ی ۴/۵ کیلو متری ، رنجر و… که هیچکدومش توی شهر رویا ها نیست چونکه شهر رویا ها برای بچه ها ساخته شده. اینها هم هزینش صد میلیونه؟ یه چرخ و فلک ۱۲۰ متری ارزش داره به کل شهر رویا ها و وسائلش. اینترنت که دم دستته خدا رو شکر. سرچ کن ببین هر کدوم از این وسائل ارزشش چقدره. توی شیراز هم اگه می خواستند تا چند سال پیش یک شهر بازی در حد شهر رویا ها می ساختند ، ولی شیرازی ها دنبال چنین سوسول بازی هایی نیستند. ما معتقدیم توی شیراز باید بهترین ها بیاد ، شهر رویا و امثال شهر رویا ها پروژه هایی هستند که فقط فرصت ها رو می سوزونند. میگی نه نگاه کن. شهر رویا ها فرصت اصفهان برای داشتن شهربازی به ابعاد شهربازی دراک شیراز رو تا ابد الدهر سوزوند و دیگه فرصتی برای ورود سرمایه گذار به این ابعاد در ساخت شهر بازی رو از بین برد. شما الکی سرخوش هستید. زودتر ساختند مهم نیست بهتر ساختن مهمه.

     13

     2
   • م گفت:

    دو تا ویدیو کوتاه از شهر رویاها. در آپارات ویدیوهای بیشتری هم برای دوستانی که علاقمند باشن هست:
    http://www.aparat.com/v/Gfznx

    http://www.aparat.com/v/ce6nm
    جالبیش اینجاست که پروژه های تفریحی اصفهان تماما با سرمایه گذاری خصوصی و اکثرا با سرمایه گذاری خارجی انجام میشه و یه ریال از جیب شهروندان اصفهان نمی ره. نمونه اش همین شهر رویاها که چینی ها ساختن یا آکواریوم و باغ خزندگان زنده که ترکها ساختنش. این یعنی عرضه! حالا شماها بیاین تو سایتها و با کیبورد و پررویی، پروژه های آنچنانی توهمی بسازین. هرچند دست شما جماعت و منفعتی که از این حمایتتون می برید برای کاربرای همه شهرها و صد البته شهروندای فهیم شیراز رو شده است.

    6

    7
    • مهدی گفت:

     اینم دنباله ی توهمتونه؟ مشارکت سرمایه گذار چینی در ساخت شهر رویا های صد میلیاردی کمتر از ۳۰ درصد بوده. برو ببین عضو شورای شهرتون چی میگه در اینباره. بقیشو شهرداری ساخت بعد ادعا داری ریالی از جیب شهروندان هزینه نمیشه. این شهربازی تازه گلنگ زنی شده ی شیراز هست که صفر تا صد درصد ۴۶۰ میلیارد تومنشو سرمایه گذار می سازه نه شهر رویا ها. توجیه عرضه شما هم بر مبنای توهمه آقای در توهمات با عرضه.

     12

     3
    • مهدی گفت:

     وهم رو رها کن آقای نه چندان محترم. اگه سرمایه گذار چینی ۲۸ درصد در شهر رویا ها مشارکت داشته صد در صد هزینه ی شیرازلند که چند برابر شهر رویا ها سرمایه گذاری داری ، سرمایه گذار می سازه.
     شعرا خاطرنشان کرد: زمین محل احداث پارک بازی در تملک شهرداری است و سرمایه‌گذار براساس قرارداد موظف به اجرای صفر تا صد پروژه خواهد بود و بعد از تکمیل، به مدت ۲۰ سال بهره‌برداری را عهده‌دار است.

     8

     4
  • شناس.شیراز گفت:

   اخ دمت گرم جناب م که حرف دل منو زدی اونجا که گفتی ” شهرداری شیراز شده کارخانه رویافروشی و البته به جز معدودی قلم به مزد که در این سایتها مشغول ماله کشی عملکرد این آقایان و سرخ نگه داشتن صورت با سیلی هستند ” واقعا رک مطلبو گفتی. تا کی باید خودمونو گول بزنیم؟ ولی در عین حال بازم شیراز در تمام مسایل (جز جمعیت) بهتر از مشهده. همه ایران میگن مشهد هرچی داره از امام رضا داره. اگه نبود قطعا الان مشهد یه شهری در حد سمنان بود. نه اثار تاریخی فرهنگی نه پیشینه نه هویت هیچی ندارد جز امام رضا هیچی واسه افتخار کردن نداره هواشم یا خیلی گرمه یا خیلی سرد. نرمال نیست. در حالیکه شیراز بیشتر اوقات دماش نرماله. اصفهانم بهتر از مشهده

   5

   6
 19. چلچله گفت:

  اون دوستمون میگه شیراز داغونه.جای دیگه نگو بهت میخندن.این داغون که شما میگی صاحب بیشترین اثار ملی ثبت شده و جهانی رو داراست.بیشترین باغ رو این شهر داره.اولین کلانشهر پاک ایران از لحاظ ابو هوا.بعد از تهران بیشترین خصوط مترو.اولین شهر میشرو در دولت الکترونیک.بزرگترین و مجهزترین بیماریتان های ایران رو دادایت.بهترین دانشگاه های ایران رو داراست.بیشترین بافت تاریخی کشور رو داراست.شما گفتی شیراز قدبمیه خدا رو شکر شیراز جاشو نداده به برج های بیخود و مزخرف تهران و چنتشهر دیگه همون مشهد خودتون.کل مشخدو کردن هتل.کل بافت تاریخیشو زدن زمین.برو شهرتو مطالعه کن.ما شیراز رو با بافت قدیمش میخایم.برج و مجتمع تجاری نمیخایم.ما شیراز پاک میخایم.شیراز مدرن به برجو مجتمع نیست کما ابنکه بهترین مجتمع های خوب رو داراست.یرو مطالعه کن.شیراز میشرو در عمران و ابادانی شهر سناخته شد.البته مشهد هم خوبه ولی جای زندگی نیست.شیییرازززز ماااات پاک هست مدرن نیست و قدیمی هستتتتتتت.

  16

  3
  • ناشناس گفت:

   آهان یادم انداختی بگم افکارتونم مثل شهرتون کهنه و بی مایه است. همین فکرها رو میکنین که پیشرفت نمیکنین و لقب روستای بزرگ رو از آن خود کردین دیگه!

   1

   17
   • امیر گفت:

    داداش جسارتا شما میشرفتو تو چی میدونی؟؟؟؟توی برج و مجتمع تجاری؟؟؟اینکه میشرفت نیس داداشم.این برج های سر به اسمون کلانشهرا ینی خراب شدن اقتصاد.ینی برهم خوردن نظم شهری.ینی برهم زدن ابو هوای پاک شهرا.برج سازی که پیشرفت نیست.ی شهر وقتی پیشرفت میکنه که خدمت کنه به مردمش.برج ساختن که کاری نداره داداش.پیشرفت شهر توی حفظ سنت اون شهره.که متاسفانه کلان شهرهای ما مثل مشهد و تهران به کلی دارن تیشه میزنن به ریشه سنت و بافت قدیمی شهر.یزد چرا ثبت شد چون بافت تاریخیشو حفظ کرد.یزد و شیراز نامزد بودند قرعه بنام یزد خورد.یک شهر پیشرفت اون در گروه حفظ سنت و جلو اومدن با مدرنیته با دخالت سنت قدیمی.بله میشه ی هتل زد ولی با حفظ سنت و بافت تاریخی تو همون بافت تاریخی.داداشم قبول کن مشهد ضعیف عمل کرد.تبریزیای عزیز میدونن که دبگه مدرن بودن به این شکل رو نمیخان.تبریز بافت تاریخی شهرو میخاد.مقبرا الشعرا رو میخاد بهش برسن.تبریز پل هدی روان سازی میخاد خب این بجاست و بحق.خدا رو شکر کلن شهرای ما دارن پیشرفت میکنن و بدون شک شیراز و اصفهان پیشرو در این مسیر هستند

    8

    2
   • شهر راز گفت:

    داداش خدا رو سکر همین دهاتی که تو میگی باعث شده تو رو اینقدر عصبی کنه.سکته نکنی.ششششششششششیررررراز شهر راز پایتخت جوانان جهان اسلام.زنده باد تبریز زنده باد شیرازززززز

    15

    6
    • شهر راز همیشگی گفت:

     Neutral Neutral Thinking Thinking Question Question Shock Shock
     لطفا از نام کار بری بنده استفاده نکنید دوست عزیز.
     شما میتونید هر نام کاربری که دوست دارید انتخاب کنید حتی میتونید همچون یکی از دوستان که اسمشون حامد بود از نام کاربری مثلا حامد-شهرراز استفاده کنید ولی من مدت هاست با این نام کاربری پیام میگذارم.
     لطفا رعایت کنید. Big Smile Smile

     12

     1
    • شهر راز همیشگی گفت:

     Neutral Neutral Thinking Thinking Question Question Shock Shock
     لطفا از نام کاربری بنده استفاده نکنید دوست عزیز.
     شما میتونید هر نام کاربری دیگری که دوست دارید انتخاب کنید ولی من مدت هاست با این نام کاربری پیام میگذارم.
     این یک حداقل فاکتور اخلاقی در فضای مجازی است. لطفا رعایت کنید. Big Smile Smile

     12

     1
    • ناشناس گفت:

     تو بیست و چهارساعته ولویی تو سایت بقیه شهرا به مزخرف گویی پیداست کی اعصابش از پیشرفت بقیه خورده…

     4

     10
     • شهر راز همیشگی گفت:

      چرت و پرت تلاوت نکن لطفا. من کاری به پیشرفت شهر های دیگه ندارم. همین بچه بازی در آوردن افرادی مثل تو هست که باعث میشه شهر راز دروغین بیاد فریبت بده. شما اگه یکم فهم و شعور داشتی متوجه میشدی که من تابحال با چنین ادبیات بچگانه ای صحبت نکردم هیچ جا. بیشتر از این هم ادامه نده و خودتو مایه ی تمسخر این شهر راز دروغین قرار نده.

      4

      1
 20. navid گفت:

  سلام به همه دوستان بزرگترین و مدرنترین شهربازی ایران و خاورمیانه تم پارک هزارویک شهر تهرانه
  خواهشن دوستان یه سرچی تو اینترنت بزنن متوجه میشن.

  6

  3
 21. مهدی گفت:

  بیبینن دوستان هیچ کدام از شهر های ایران پیشرفت نکردن حتی خود تهران تهران شاید پیشرفت کنه ولی شیراز و نمیدونم تبریز و….. والله اینطوری پروژه ها رو میگن عملی نمیکنن

  3

  5
 22. نیما گفت:

  اقای ناشناس بد نیست بدونی شیراز از لحاظ جمعیت پنجم هست بافاصله کمی از کرج و از لحاظ وسعت سوم یا چهارم هست .در حالی که تبریز ششم از لحاظ جمعیت و وسعت هست.

  11

  2
 23. ناشناس گفت:

  دوستان دعوا سر چی هست
  پروژه ای ساخته نشده صرفا کلنگ زنی کردند
  اون هم مشخص نیست سرمایه گذارش کیه
  این که حتی سرمایه گذارش مشخص نیست یعنی نمایشی هست
  زمان ثابت میکنه
  یعنی سرمایه گذار خصوصی میاد ۴۶۰میلیارد سرمایه گذاری میکنه اما تو مراسم کلنگ زنی نه سخنرانی میکنه نه اسمش مشخصه
  معلومه فرمالیته و نمایشی هست
  کلا شهرداران اصفهان و شیراز چون دارند میرند و دست و پا میزنند برای ماندن این چنین کارهایی می کنند
  میگید نه زمان مشخص میکنه
  جریان این کلنگ زنی نمایشی که سرمایه گذار نداره مثل تفاهم نامه شهربازی اصفهان هست .شهربازی اصفهان درسته سرمایه گذار داره اما صرفا تفاهم نامه امضا شده من ساخت و اون هم نمایشی

  3

  13
  • ناشناس گفت:

   جواب منطقی دادی خداییش
   دعوا سر هیچ و پوچ که اصلا وجود نداره

   1

   2
  • ناشناس گفت:

   سه چهار سال دیگه معلوم میشه کی دورغ میگه

   2

   2
  • امید گفت:

   بدبختیش برای ما مردم اهوازه، طبق خبر هایی که در شبکه های مجازی پخش شده و امروز هم روزنامه کارون و همشهری هم تیتر اول زده بودنش، شهردار اصفهان و شهردار شیراز گزینه های شورای پنجم اهواز هستن و آقای پاک فطرت تا الان اعلام آمادگی کرده ولی شهردار اصفهان فعلاً عکس العملی نشون نداده، این دو شهردار خیلی خوب هستند، اما در زمینه عمرانی، اهواز به پل و زیرگذر و….. نیاز نداره، به پارک و شهربازی بزرگ و سرپوشیده نیاز داره، با توجه به عملکرد این اقایون هم بعید میدونم شهربازی جدید و بزرگی در اهواز ساخته بشه، مجبوریم تا چهار سال دیگه با همین دوتا شهربازی قدیمی سر کنیم

   3

   11
   • ناشناس گفت:

    چه حرفای عجیب و غریبی می زنین یعنی شهردار اصفهان می خواد شهردار اهواز بشه ؟؟؟!!!!
    ایشون نسل در نسل اصفهانی هستن فکر نکنم بخوان از اصفهان برن بیرون

    5

    1
    • امیر گفت:

     یک شهردار غیربومی توانمند که تجربه درخشانی در مدیریت کلانشهر های کشور داشته باشد، به مراتب از یک شهردار بومی در اهواز موفق تر خواهد بود.

     به گزارش اهواز۱۴۰۰ ؛ منتخب شورای پنجم اهواز درخصوص آخرین رایزنی ها برای انتخاب شهردار اهواز، گفت: پاک فطرت شهردار شیراز و جمالی نژاد شهردار کنونی شهر اصفهان دو گزینه اصلی برای تصدی پست شهرداری کلانشهر اهواز هستند و در همین راستا دیروز میزبان شهردار اصفهان بودیم و جلسه ای نیز برگزار شد.

     حسین حیدری افزود: صبح دیروز به همراه جمالی نژاد شهردار اصفهان بازدیدی از مناطق مختلف کلانشهر اهواز داشتیم و سپس با برگزاری یک نشست، دیدگاه ها و برنامه کاری وی برای تصدی مدیریت شهری اهواز در جمع منتخبین شورای پنجم اهواز اعلام شد و هر یک از اعضا نیز نظرات خود را ارائه دادند.

     وی گفت: برای انتخاب گزینه نهایی شهرداری اهواز، منتخبین شورای پنجم اهواز از بین گزینه های مطرح شده به جمع بندی خواهند رسید و تا پایان هفته نظرات خود را اعلام خواهند کرد.

     حسین حیدری درخصوص آخرین رایزنی ها با شهردار شیراز برای تصدی مددیریت شهری اهواز گفت: با پاک فطرت شهردار شیراز هم درخصوص تصدی شهرداری اهواز رایزنی هایی شده است ولی هنوز از سوی وی برنامه ای ارائه نشده است.

     شهردار غیربومی می تواند در اهواز موفق تر عمل کند

     منتخب شورای پنجم اهواز با اشاره به محاسن و معایب انتخاب شهردار غیربومی یادآور شد: شهردار بومی نقاط ضعف و قوت خود را دارد. همان طور که شهردار غیر بومی هم دارای نکات مثبت و منفی است؛ ولی نظر شخصی من این است که یک شهردار غیربومی توانمند که تجربه درخشانی در مدیریت کلانشهر های کشور داشته باشد، به مراتب از یک شهردار بومی در اهواز موفق تر خواهد بود.

     وی در پاسخ به این پرسش که با حضور شهردار غیربومی چه اندازه ساختار شهرداری تغییر می کند، اذعان داشت: ساختار شهرداری ها در سراسر کشور مشابه است و منابع درآمدی، برنامه های بودجه ای، سرفصل ها و تشکیلات اداری شهرداری های اهواز و اصفهان تا نود درصد مشابه هم هستند بنابراین نیاز به شناسایی ساختار منتفی است ولی یک سری آیتم ها وجود دارد که شهردار غیربومی باید در حین کار با آن ها آشنا شود. با این حال تاکید می کنم که یک شهردار غیر بومی مجرب می تواند در اهواز موفق تر عمل کند.

     عضو شورای پنجم شهر اهواز در واکنش به این پرسش که آیا شهردار غیر بومی پای پیمانکاران غیربومی را به اهواز باز می کند، عنوان کرد: فعالیت های پیمانکاری شهرداری اهواز بر اساس مناقصه و آگهی عمومی هستند و همه کشور امکان شرکت در آن را دارند زیرا در مناقصه یا مزایده عمومی همه فعالان پیمانکاری کشور حق شرکت دارند و مختص پیمانکاران بومی نیست.
     وی افزود: در صورتی که شرایط و قیمت ها برابر باشند، اولویت با پیمانکاران بومی خواهد بود ولی امکان منع حضور پیمانکاران غیربومی در مناقصات شهرداری وجود ندارد. در مجموع هر شهرداری که بر صندلی شهرداری اهواز تکیه بزند تابع قانون، ضوابط و مقررات است و همه کارها باید بر اساس آیین نامه های مالی معاونت شهرداری باشد.

     خروجی ۳۸ سال عملکرد شهراران بومی نارضایتی مردم بوده است

     حیدری انتخاب یک شهردار غیربومی را اقدامی بی سابقه در ۴۰ سال اخیر مدیریت شهری اهواز خواند و گفت: پس از انقلاب برای نخستین بار است که با یک شهردار غیر بومی مذاکره شده است و مهم ترین دلیل آن وضعیت فعلی شهر اهواز و نارضایتی مردم از وضعیت موجود است.

     وی ادامه داد: اهواز برای ۳۸ سال تجربه شهردار بومی را داشته که تجربه ناخوشایندی بوده است. بررسی این دوره نشان می دهد که شهرداران بومی عملکرد ناموفقی داشته اند و خروجی ۳۸ سال عملکرد شان جز نارضایتی مردم و ایجاد شرایط نامناسب کنونی نبوده است. شهر اهواز نیاز به حرکت جدی دارد و امیدواریم با انتخاب شهردار غیربومی شاهد این حرکت رو به جلو باشیم.

     عضو شورای پنجم شهر اهواز یادآور شد: شهردار آینده اهواز باید بتواند به دور از هر گونه عدم دخالت در کار و فشارها و لابی ها به کار خود بپردازد تا شاهد شکوفایی و پیشرفت در شهر اهواز باشیم.

     0

     0
   • ناشناس گفت:

    دوست عزیز طبق نظر سنجی ها به احتمال نود درصد شهردار محترم اصفهان ابقا خواهد شد ، تو اصفهان خیلی وقته که انتخاب شهردار دیگه امر سیاسی نیس و بر مبنای شایستگی هست

    4

    3
    • امیر گفت:

     شهردار اصفهان همین چند روزه پیش سفره دو روزه اومده بود اهواز، با اعضاء شورای پنجم هم دیدار داشت، تا آخر هفته جواب نهایی خودشون رو اعلام میکنند، خبرش در خبر گزاری شوشان، تسنیم،روزنامه همشهری و کارون هم هست، برای اطلاعات بیشتر هم می تونید به پیچ اینستاگرامی اهواز ۱۴۰۰ مراجعه کنید

     0

     0
   • ناشناس گفت:

    کی گفته پاک فطرت اعلام آمادگی کرده .؟ پاک فطرت که همون اول انصراف داد.

    11

    3
  • ناشناس گفت:

   شهردار اصفهان خیلی انسان شریف و کاردرستیه ، من هوادار صد در صدیش هستم ، تو‌اون ماجرای حقوق های نجومی ایشون فیش حقوقی شو منتشر کرد و با کمال تعجب دیدیم که چقدر کم حقوق می گرفت خدا خیرش بده ان شاالله

   10

   2
 24. ایران گفت:

  اون رفیقمون زیادی عصبیه.داداش چیه برو اب بخور.فکر ما قدیمیه خدا رو شکر قدیمیه.تو هنوز بچه ای احساست علبه داره بر اون منطق بی منطقت.تبریزیای عزیز رو ببین یکم یاد بگیر مشهدی.تبریز جای پیشرفت داره ولی مشهد نه.مشهد ینی امام رضا خلاص.بازم بگم؟؟نشهد ینی بازار رضا و گرونی و کلاه گذاشتن بازم بگم؟مشهد ینی شهری که م۵ازه ها ده برابر به زوارش میندازن..بازم بگم؟مشهد ینی احترام زوار رو رعایت نکردن؟؟مشهد ینی بافت تاریخی داعون شده.اینو چی میگی.بافت تاریخیتون به فنا رفت.مشهد جمعیت زوارش چن سال اخیر کاهش پیدا کرد اینو مسئولای خودتون گفت.هتل های بلند ولی بیکیفیت که سر دروردن وشهرو خفه کردن.این ینی شهرسازی یا پول سازی؟؟مشهد ینی شهر بدون راهنمای گردشگری ینی شهری که علایم راهنمای شهری اصلا داخلش نیس نمیدونن چیهس.بگم؟من شهر تو رو از خودت بهتر میشناسم رفیق.مشهد اگه این روالو ادامه بده تا ۱۴۰۰زواری نیست که بره مشهد.بببن داداش رفیق میگننننن زوووووارررررر نمیگن گردشگر و توریستتتتتتتتت.شهرتووووو ینی امام هشتم.اقامون اومد تو مشهد شانس مشهد زد شددددد خراسان رضوی وگرنه مشهد که عنوان و نامی نداره.شما مشهدیااااای عزیز به لطف امام هشتمه که زندگیتون اونجا میگدرونید.سعی کن به شهرو دیارم به استانم و کشورم توهین نکنی.چووون خیلی بلدم ادامه بدم…..همچنان میکممممم ماااا تبریزسا رو خیلی دوس داریم چون مودب و متصف هستن.ولی یه عده فقط توهین و تخریب میکنند و تحمل نقد ندارند و احساساتی میشن.مدیر سایت من مجبور شدم جواب رفیقمونو ابنجوری بدم.از همه معدرت خواهی میکنم.خدا کنه همه جای کشورعزیزمون پیشرفت کنه خصوصااا مشهد روی توسعه رو هر چه سریعتر ببینه.ان شاالله

  6

  1
  • ناشناس گفت:

   خودت که رئیس دارالمجانین شیرازی به من میگی عصبی؟ آخه دیونه زنجیری شما شیرازی ها که اصلا آدمای مذهبی ندارین. همش میایین مشهد تا پاسی از شب جلوی شهر آبی صف بستین که سوار سرسره آبی بشین و تو پارکها ولو میشین و با حسرت رنجر و چرخ و فلک و اینارو نگاه میکنین دیگه چرا؟! شیرازیها پولهاشون رو جمع میکنن میان سالی یه بار از مشهد لباس و مایحتاجشون رو به قیمت مناسب بخرن و برگردن. و حداقل شده یه دیزی خوشمزه مشهدی بزنن برگردن. غیر از اینه؟ پز هتل رو به هر کی بدی به ما که نمیتونی بدی با ۱۷ هتل مجلل ۵ ستاره و هتلهای باکیفیت دیگه. کلا مشهد از هر جهت از شیراز جلوتره. بسوز و بمیر.

   3

   14
   • احمد گفت:

    داداش توچن سالته؟انگار بچه ها حرف میزنی.ادنای مذهبی نداریم؟خخخخخ دیوونه.خخخخ.بجه مذهبی مشهدالمذهب خوبه بگیم؟؟پارک ابی..خخخ.یرو درستو بخون کنکور قبول شی عمو بدو برو درستو بخون تو کار بزرگترا دخالت نکن عمویی.تو هنوز زوده اینا رو بدونی.مشهد همچنان ضعیف عمل کرده در بحث ارایه خدمت به زوار.امام رضا رو سیاسی نکنننن.خخخ.برو نقلو نباتتو بخور گلم

    7

    3
   • ناشناس گفت:

    این کارایی که گفتی ما همش رو تو کیش انجام میدیم.ن توی شهر شلوغ دلگیر وهمه سیاپوش

    7

    2
 25. امیرخان گفت:

  متاسفم برای یه عده که بقیه رو احمق فرض میکنن و از قول شهرای دیگه نظر میدن ، توی نظرات ۹۰درصد هویت واقعی ندارن
  طرف میگه من مشهدیم ولی مشهد هیچی نداره
  باید گفت خودتی…

  6

  4
 26. نبما گفت:

  نو فکر کن شیراز روستا هست مهم ابنکه فعلن بیشترین گردشگر خارجی رو همین روستا داره تو ابران. فکر نکنم طرف این همه راه بیاد که روستا ببینه. همه ایران رو با اصفهان شیراز میشاسن واز زیبای و اثار تاریخی این شهرها لذت مببرن.مهم نیست که حسودی مقل تو وامثال تو شیراز روستا بدونن.

  11

  3
  • ناشناس گفت:

   یه چیزی افتاده دهن شما شیرازی ها و اصفهانی ها که همه ایران رو به اسم شیراز و اصفهان میشناسن و لغلغه دهنتون شده. جمع کنین بابا کاسه کوسه تون رو… بهتره بگیم ایران گردشگرهارو عمدا طبق نقشه هدایت میکنه اون ورها. مشهد بعنوان شهر جذاب و با تاریخ و قدمت اصیل ایرانی خودش به اندازه کافی گردشگر داره تازه زیادی هم داره درست به اندازه کل جمعیت شیراز و اصفهان. تبریز هم که پایتخت گردشگری انتخاب شده پس شما دماغ سوخته ها دیگه چی میگین؟ هان؟

   5

   16
   • شناس.شیراز گفت:

    مشهد؟؟؟!!!! مشهد فقط امام رضا و گردشکر مذهبی داره. همین و بس. شهر با این همه جمعیت باید تو خیلی زمینه ها جلو باشه ولی فقط تو جمعیت جلوتر از بقیه هست. خخخخ

    9

    3
   • علیرضابرزگر گفت:

    قربون دهنت .درود بر شما دوست عزیز مشهدی

    1

    1
  • ناشناس گفت:

   بر اساس آمار رسمی سازمان میراث فرهنگی و سازمان هواپیمایی کشوری اصفهان شهر اول گردشگری ایران هست. به تدریج یزد هم داره از شیراز پیشی می گیره و بعد از اصفهان و تهران و مشهد به شهر سوم گردشگری خارجی کشور تبدیل میشه.

   3

   13
   • شهر راز همیشگی گفت:

    شما هم الکی دلتو صابون نزن. کسی که نمیدونه به آمار کی توجه کنه ، صحبتش اصلا ارزش استناد کردن نداره. دقیقا مثل شما. وقتی میراث فرهنگی میگه سال گذشته شیراز ۴۰۰ هزار گردشگر خارجی جذب کرده و اصفهان فقط ۳۰۰ هزار نفر. خیلی مسخره هست که یک نفر به آمار سازمان هواپیمایی استناد کنه. آماری که اصلا وجود خارجی هم نداره. واقعا خنده دار و مسخره گفتی. وقتی مهم ترین بنا های تاریخی و گردشگری و فرهنگی کشور در شیراز و اطراف شیراز هست چطور اصفهان شهر اول گردشگری ایرانه. اگر شما آمار فرودگاه رو داری(البته چنین آماری وجود نداره) بنده آمار میراث فرهنگی رو عنوان کردم ، سازمانی که تمام توریست های خارجی چه از راه زمینی و ریلی و چه هوایی وارد می شوند رو در نظر میگیره. خودت هم کامنت خودتو بخونی خنده ات میگیره. البته از کامنتت مشخصه شیراز شده خار رفته توی چشمت. چراکه کاملا مشخصه توانمندی های گردشگری شیراز چنان تو رو آزرده کرده که توی خیالاتت می پرورانی که شیراز حتی شهر دوم و سوم هم نباشه. در واقع آرزو هات رو نوشتی نه حقایق. Grin

    7

    1
   • احمد گفت:

    فقط شیراز.هیجا شیراز ننیشه.اگر اصفهان نصف جهانه نصف دیگش قطعاااا شیرازه.شکی درش نیست.شاعر میگه اگرچه زنده رود آب حیات است ولی شیراز ما از اصفهان به..بله اینجوریاست..چاکریم

    8

    2
   • ناشناس گفت:

    Big Smile))))))))))))))))))))))))))))

    6

    2
   • شناس.شیراز گفت:

    بعد از اصفهان و تهران و مشهد یزد چهارم میشه نه سوم. بعدشم این چیزا چه ربطی به سازمان هواپیمایی داره Laugh Laugh

    1

    7
   • ناشناس گفت:

    داداش چی میزنی؟

    11

    2
 27. نیما گفت:

  جیزی که اعیان هست چه حاجت به بیان است.شیراز واصفهان بیسترین توریستها رو دارند که اکثرشون از اروپا هستن مشهد چی داره که خارجی بیاد بگرده کدوم اثارتاریخی داره که بخواد بیشتر از جمعیت شیرازهم باشه

  7

  1
 28. ناشناس گفت:

  خخخخخخخ.بر اساس آمار تو یا آمار سازمان میراث فرهنگی.خدایی این حرفو نزن خندم گرفت.بر چه اساس شهر اول گردشگری هست؟؟؟بیشترین بنای تاریخی؟که شیراز اوله.بیشترین توریست خارجی؟یه سری به آمار سال پیش بزن تا بفهمی با شهر تو چقد اختلاف داره.بیشترین هتل بعد از تهران و مشهد شیرازهست که بازم از شهر تو بیشتر داره.همین الانم هتل های در حال ساخت شیراز از مجموع هتل های شما بیشتره.بنایی در حد حافظیه ندارید که هرسال بیشترین بازدید را در بنای تاریخی کشور داراست.وحتی تخت جمشید که در بین میراث جهانی اول هست.آب و هوا که شیراز در بین کلانشهرها پاک ترین هست.از لحاظ فرودگاهی که بهتر از اصفهان هست دلیل دارم که میگم نماینده هواپیمایی وین که برای برقراری پرواز شیراز وین از فرودگاه شیراز بازدید کرد وضعیت فرودگاه رو بهتر از فرودگاه اصفهان توصیف کرد.تنها برتری اصفهان زاینده رود هست که اونم خشک هست.که ما هم یه رودخانه داریم که از وسط شهر رد میشه به اسم رودخانه خشک که فصلی هست با ساخت سد تنگ سرخ برای همیشه دیگه آب درش در جریان هست.شهر تو بنای مذهبی در حد شاهچراغ نداره و در حد حافظ و سعدی جایی نداره اینم بماند که چند ماه پیش پایین کوهی بنر زده بودید و افتخار می کردید که اینجا محل تولد حافظ هست.با اینکه خود لسان الغیب میگه اگر چه زنده رود آب حیات است ولی شیراز ما از اصفهان به.بنای باستانی در حد تخت جمشید و نقش رستم ندارید.با اینکه مسجد هایی با معماری زیبا در اصفهان هست ولی زیباترین مسجد ایران به نام مسجد صورتی در شیراز هست.مهمانوازی مردمان شهر هم که بماند…تهرانم به خاطر فرودگاه که پرواز های خارجی داره بیشتر توریستا اول به تهران میان.ما شیرازی ها هیچ وقت شهرمون رو شهر اول گردشگری معرفی نمی کنیم چون از نظر زیر ساخت ها و استانداردها به شهر های توریستی جهان خیلی فاصله داره.دیگه همه امثال شمارا میشناسند که از نظر بزرگ نمایی و… کم نمیارید.تنها برتری پروژهای تفریحی بیشتری نسبت به شیراز دارید که این قابل جبران هست توریست خارجی برای تفریح نمیاد ایران.و فقط برای مسافرای داخلی هست که بازم اگه سری به آمار نوروز بزنید می بینید با اختلاف نزدیک ۱ملیونی از از شما جلوتره و حتی از مشهد که امام رضارو داره.

  7

  1
  • ناشناس گفت:

   اصفهان رکورد جذب گردشگر خارجی را شکست
   مدیرکل میراث‌فرهنگی اصفهان با اشاره به افزایش لحظه‌به‌لحظه ورود گردشگران خارجی به استان اصفهان تأکید کرد: تاکنون بیش از ۸۵هزار گردشگر خارجی از ۴۴ ملیت در فروردین سال جاری از بناهای تاریخی و جاذبه‌های گردشگری استان اصفهان بازدید کرده‌اند.
   اصفهان رکورد جذب گردشگر خارجی را شکست
   به گزارش افکارنیوز، فریدون الله‌یاری گفت:بررسی‌های کارشناسانه نشان‌دهنده این نکته است که در طی چهار دهه گذشته این آمار از ورود گردشگران خارجی به اصفهان در طول یک ماه اخیر بی‌سابقه بوده است.

   مدیرکل میراث‌فرهنگی اصفهان با اشاره به افزایش لحظه‌به‌لحظه ورود گردشگران خارجی به استان اصفهان تأکید کرد: تاکنون بیش از ۸۵هزار گردشگر خارجی از ۴۴ ملیت در فروردین سال جاری از بناهای تاریخی و جاذبه‌های گردشگری استان اصفهان بازدید کرده‌اند.

   1

   9
   • ناشناس گفت:

    واضحا گفته رکورد ورود گردشگران به اصفهان را شکست نه رکورد ورود گردشگران به کشور. یکم با واقعیات کنار بیایم. سال گذشته بر طبق آمار اعلام شده شیراز صد هزار نفر بیشتر از اصفهان گردشگرخارجی جذب کرده و تقریبا هر سال هم بیشتر از اصفهان گردشگر داخلی جذب می کنه. تازه اگه رکوردیک ماه ایران هم شکسته شده باشه که این اتفاق با توجه به متن کامنت خودت هم نیفتاده ، وقتی آمار سالانه موجود هست رجوع به آمار یک ماه که البته یک نیم ماه هست غیر منطقی است.

    5

    0
    • ناشناس گفت:

     نه دوست عزیز به ایران شکست حدود سی صدو پنجاه هزار نفر طی سه ماه
     آمار شیراز صد هزار نفر از اصفهان کمتر بود

     0

     2
   • ناشناس گفت:

    میشه یکی برای من توضیح بده چطور آمار ورود گردشگر خارجی رو به شهر حساب می کنند؟این طور که من فهمیدم اگر درست باشه مجموع بلیط های خریداری شده در بناهای تاریخی توسط گردشگران خارجی…که این اصلا یک حساب آمار مزخرف هست اگر جور دیگه ای هست لطفا توضیح دهید

    2

    0
 29. ناشناس گفت:

  چقدر ندید بدید هستید
  هنوز هیچی ساخته نشده معلوم نیست چه توهم قوی زدید و آن را ساخته شده فرض کردید
  یک ذره آرامش خودتان را حفظ کنید،یه عکس از میلگرد آنجاهم نیست،فقط یک عکس کامپیوتری آن بالا هست اینقدر جو زده تان کرده؟؟
  لااقل یه تصویر از شروع عملیات می گذاشتند بعد اینقدر جو میگرفتتان

  1

  5
 30. ناشناس گفت:

  اصفهان امسال رکورد جذب گردشگر تاریخ ایران را شکست
  چه قبل انقلاب چه بعد انقلاب

  1

  7
 31. با افتخار مشهدی گفت:

  من اهل کامنت گذاشتن و کلکل برای اینکه کی بهتره نیستم این سایت هم گاهی میام چون اطلاعات خوبی در مورد کلان شهرها میده
  اما یه عده سر حرف رو درباره مشهد باز کردن و حرف های کذبی زدن که نشد راحت بگذرم
  شمای که با نام ایران نظر دادی میشه بگی این دروغا رو از کجا اوردی
  ادعای اینکه مشهد رو از مشهدیا هم بیشتر میشناسی باید فقط سکوت کرد
  برای اطلاع دوستان میگم مشهد با سالانه ۲۸ ملیون مسافر داخلی و ۲ ملیون گردشگر خارجی بشترین انگیزه رو برای سرمایه گذار ایجاد کرده که باعث شده بهش لقب شهر فرصت ها بدن و در ضمن امار جمعیتمون و هم تعداد گردشگرانمون افزایش داشته
  شمای که میری از دور حرم خرید میکنی و مشهد رو با خیابونای دور حرم میشناسی نیا بگو مشهدیعنی گرونی و چی و چی یه مشدی اصیل هیچ وقت از خیابونای اطراف حرم چیزی نمیخره چون میدونه چه خبره
  برای اونای که کاسه داغتر از اش شدن و میگن مشهد بافت قدیمش نابود شده باید بگم این مال چند سال پیش بود که میخواستن برنامه نوسازی بی برنامه دور حرم رو پیاده کنن که جلوش گرفته شده و در حال حاضر دارن به احیا بافت هویتی مشهد می پردازن
  وبرای کسای که نشونه پیشرفت یه شهر رو مدرنیته و برج ها میدونن باید گفت که مشهد با ۱۱۰ برج ساخته شده و در حال ساخت بیشترین تعداد برج های کشور رو داره
  خلاصه بگم پشتوانه این شهر استان قدس رضویه که خودش یه کشوره شما میگین مشهد هرچی داره به برکت امام رضا داره که کاملا درسته و به برکت همین اقا بزودی بهترین شهر ایران میشیم
  دراخر هم تنها شهرای که میشه کنار مشهد اسمشون باشه تبریز و تهرانه و لا غیر و سعی نکنین خودتون با اینا مقایسه کنین
  ببخشید طولانی شد

  6

  7
  • ناشناس گفت:

   موافقم داداش. یه دنیا لایک…

   4

   7
  • شناس.شیراز گفت:

   پروفسور. تهران ۱۵ میلیونی چجوری با شهر سه میلیونی قابل مقایسه هس؟؟ شما باید خودتونو با شهرهای هم رده مقایسه کنی که اختلاف جمعیتشون کمتره

   6

   5
  • علیرضابرزگر گفت:

   دوست عزیز مشهدی با حرفای شما تا حدودی موافقم جفنگیات این شیرازیا رو به دل نگیر ما که تواین شهریم به شنیدنش عادت کردیم

   2

   6
   • ناشناس گفت:

    علیرضا برزگر تو در شیراز مثل یک مهمان ناخوانده هستی دیر یا زود باید خودت وخانواده ات وفامیلت از شیراز بروید

    4

    1
 32. ناشناس گفت:

  مشهد اگه اولین کلانشهر ایرانم باشه ارزشی نداره چون یک کنسرت هم نمیشه اونجا رفت

  6

  3
 33. ایران گفت:

  اولا مشهد خود مشهدیا میگن که شهر شون شهر نیست..چون یک دیکتاتور داره.مشهد هر سال باید تو هتل هاش ی عده مسموم شن برن بیمارستان.اینم احترام زوار!!هتل های بیکیفیت و گرون مشهد داخلش رستوراناش به زوار سم میدن هرسال این اتفاق میفته.مشهد هر سال داره با کاهش مسافر روبرو میشه.چون بیکیفیت هست.هرچی دارید از امام هشتم دارید.به والله که اگر افامون نبود مشهدی نبود.لطفا با شیراز جنت طراز شهر راز پایتخت جوانان جهان اسلام پایتخت تمدن اسلامی مقایسه نکنید.شیرازو دنیا میشناسه.دوستان در وصف شیراز صحبت کردند و تمام گفته ها رو گفتند.عاقل کسی هست ک اول ی اب بخوره و بعدشم واقعیتو قبول کنه.زنده باد شیراز زنده باد تبریز..شیراز و تبریز پیوند محکمی دارند و افتخار میکتیم..

  9

  3
 34. علی از شیراز گفت:

  زیباترین ، بهترین و پر امکانات ترین شهرهای ایران
  ۱-تهران و کرج۲-مشهد۳-اصفهان۴-تبریز۵-شیراز

  3

  10
 35. علی از شیراز گفت:

  بهترین ،زیباترین و پر امکانات ترین شهرهای ایران بی هیچ تعصبی
  ۱-تهران و کرج۲-مشهد۳-اصفهان۴-تبریز۵-شیراز

  4

  9
 36. ناشناس گفت:

  امان از دست این ترکا

  2

  7
 37. ناشناس گفت:

  امان از دست خودت که می خواهی بین مردم ایران اختلاف بیندازی ببین این کارت کار خوبی نیست نه خدا خوشش می آید نه بنده خدا

  9

  0
 38. ناشناس گفت:

  بزرگ ترین پارک آبی سر پوشیده جنوب کشور با سرمایه گذاری ایتالیایی ها به مساحت پیش از۲۲هزار مترمربع با دو سالن دو قلو برای استفاده همزمان بانوان و آقایان و با اعتبار۲۵۰ملیارتومان در شیراز کلنگ زنی شد.این پارک با مجهز ترین امکانات روز دنیا با کمک مهندسان ایتالیایی در دو سال ساخته خواد شداز نمونه کارهای ای مهندسان در کره ی شمالی و کشور های اروپایی وجود دارد .از امکانات این پارک سرسره های مدرن وحمام ترکی غار نمک ماساژر رودخانه خروشان استخرمتلاطم استخر موج سونا جکوزی و…در کنار این مجموعه ۱۸هزار مترمربع فضای سبز و ۱۹هزار متر مربع واحد مسکونی دیده شده که در مجموع به ۶۰هزار متر مربع میرسد

  7

  1
 39. Ali گفت:

  بابا این اصفهانی ها ما رو کشتن بدون اطلاعات حرف میزنن الکی میگن سیتی سنتر اصفهان بزرگترین مجتمع خاورمیانه هست درحالیکه سیتی سنتر۴۶۵ هزار هکتار هست و خلیج فارس شیراز ۵۰۰ هزار هکتار
  از طرفی میان میگن شهر رویاهاشون بزرگترین شهربازی ایران هست درحالیکه شهر بازی رویاها نصف شهر بازی دراک شیراز هم نیست بعد میگن مگه شیراز چقدر جمعیت داره که بخوان براش همچین شهر بازی بزنن درحالیکه اطلاع ندارن که شیراز رتبه پنجم جمعیت ایران هست و تقریبا دویست هزارتا از اصفهان کمتر داره،اصفهان خداییش شهر زیبایی هست بدون تعصب،ولی خب از وقتی پاک فطرت شهردار شیراز شده شیراز خیلی پیشرفت کرده و دیگه مثل شهردار قدیم نیست که یه تقاطع یا پارک میخواستن بسازن و ده سال طول میکشید الان با وجود پاک فطرت خداروشکر تمام پروژه های شیراز کلنگ زنی و افتتاح شده پس شهر دراک شیراز هم ایشالله تمام میشه
  خدمت اون اصفهانی های عزیز که میگن شیراز فقط همین مجتمع خلیج فارس و شهربازی دراگ رو داره بگم که شیراز بجز اینا،بزرگترین پارک ابی خاورمیانه رو در شهر صدرای از داره میسازه،بزرگترین بیمارستان اتش سوزی و اولین بیمارستان پیوند اعضا رو در شهر صدرا ساخت،همچنین بزرگترین اکوپارک شهری در ایران رو در شهرک صدرای شیراز ساختن و البته هنوز تمام نشده،شهر سلامت هم قراره بسازن ،کلی مجتمع تجاری تفریحی دیگر دارن میسازن البته نه به بزرگی مجتمع خلیج فارس،کلی تقاطع های غیر همسطح چند طبقه دارن توی شیراز میسازن کلی پارک های بزرگ توی شیراز ساخته شده جدیدا،و بعد از پارک شادی شهر شیراز که خراب شد دیگه شیراز شهر بازی درست و حسابی نداشت ولی ایشالله تا دوسال آینده شهر بازی دراک ساخته میشه چون تمام وسایلاش رو خریدن و کم کم نصب خواهند کرد
  ضمنا برسد اطلاعاتتان رو ببرید بالا،شیراز چندین ساله که بعد از تهران رتبه دوم پروژه های عمرانی رو داره به خودش اختصاص میده
  البته ناگفته نماند که شیراز خیلی عقب بود و شهردار خوبی قبلا نداشت و به این دلیل اصفهان خیلی از شیراز جلوتر بود ولی الان به لطف شهردار جدید شیراز،آقای پاک فطرت که قبلا شهردار اصفهان بوده،ایشاله شیراز به جایگاه اصلیش خواهد رسید

  4

  0
 40. Ali گفت:

  یه چیز دیگه هم یادم رفت بگم،اینکه کی گفته اصفهان مشهور تر از شیراز هست و توریست ها اول اصفهان میرن،درحالیکه تمام دنیا ایران رو بخاطر شیراز و آرامگاه حافظ و سعدی و تخت جمشید و آرامگاه کورش میشناسن نه به اصفهان و زاینده رودی که خشک شده

  7

  1
 41. يلدا گفت:

  چقددددشماهابی یرتدین آخه مشهدهمیشه اولین وبزرگتریناروب خودش اختصاص داده وهیچکسم ب پای پیشرفتش نمیرسه پس خفه شین

  0

  4
 42. رزا گفت:

  برید تو سایتش افتتاح شده پارک ۷۰ هکتاری ابشار شهرک گلستان شما غرب شیراز در ضمن اب و هواش خیلی عالیه هم سه ماه بهار و هم تابستان هواش خنک هست و پاییز سرد و زمستون همخیلی سرد و و برف و بارون زیاد هم داریم و پربارش هست منطقه ۱۰ شیراز شمال غرب شیراز Grin Smile

  3

  0
 43. ناشناس گفت:

  http://s9.picofile.com/file/8328892368/7.jpg

  3

  0
 44. ایسان گفت:

  عالی شده پارک رو دیدم خیلی قشنگ شده این پارک در شهرک گلستان شیراز هست شمال غرب شیراز Yes

  3

  0
 45. زیبا گفت:

  سه‌شنبه / ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ / ۱۴:۵۹ دسته‌بندی: فارس کد خبر: ۹۷۰۱۱۴۰۳۱۲۸ منبع : نمایندگی فارس
  حافظیه و تخت‌جمشید در صدر تعداد بازدیدکنندگان

  حضور مسافران نوروزی در حافظیه شیراز
  مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس گفت: امسال هم حافظیه و تخت‌جمشید در میان آثار تاریخی و فرهنگی فارس بیشترین بازدید را به خود اختصاص داد.

  مصیب امیری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به افزایش ۲۱ درصدی آمار بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی استان در نوروز ۹۷، گفت: حافظیه، تخت جمشید، سعدیه، پاسارگاد و ارگ کریم‌خان به ترتیب با ۴۹۷ هزار و ۵۰۹، ۴۱۶ هزار و ۴۷۵، ۳۳۶ هزار و ۶۴۰، ۲۱۵ هزار و ۹۹۲ و ۱۷۲ هزار و ۱۷۷ بازدید کننده در صدر اماکن پر بازدید فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان قرار گرفتند.

  وی با بیان اینکه از ۲۵ اسفند ۹۶ تا ۱۳ فروردین یک میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۱ نفر از مجموعه‌های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و گردشگری استان فارس بازدید کرده‎‌اند، خاطرنشان کرد: این میزان بازدید در حالی با افزایش ۲۱ درصدی رو به رو است که در مدت مشابه سال قبل یک میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۵۶ نفر از اماکن تحت پوشش این اداره‌کل در ایام تعطیلات بازدید کرده بودند.

  امیری همچنین به اسکان مسافران طی مدت فوق در هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، ایستگاه‌های اقامتی، مهمانسراها، خوابگاه‌های دانشجویی، بوم‌گردی، مراکز اسکان آموزش و پرورش و دیگر نهادها اشاره و عنوان کرد: از ۲۵ اسفند ۹۶ تا پایان ۱۳ فرودین ۹۷، سه میلیون و ۸۲۸ هزار و ۲۲۵ نفر در این مراکز اسکان یافته‌اند.

  مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس از افزایش ۳۴ درصدی اسکان مسافر و گردشگر در نوروز امسال خبر داد و یادآور شد که در سال ۹۶، دو میلیون و ۸۵۷ هزار و ۷۵۲ نفر در استان فارس اسکان داده شده‌اند.

  انتهای پیام

  4

  0
  • ناشناس گفت:

   خودت میگی خبرگزاری فارس، فقط خودتون به خودتون نون قرض میدین. مشهد و شمال تعداد مسافرینش همیشه از هر شهری بیشتره. کافیه یه تعطیلات ۳ روزه پیش بیاد ۴ ملیون جمعیت تهران یه روزه میریزن شمال. شیراز و اصفهان اصلا تابستون کسی نمیره فقط اردبیل و آذربایجان ، شمام زیاد گنده اش نکنید جمع کنید بابا

   1

   4
 46. ارام شیراز گفت:

  https://fa.m.wikipedia.org/wiki/پارک_کوهستانی_دراک. پارک کوهستانی دراک

  پارک کوهستانی دراک یکی از بزرگ‌ترین بوستان‌های ایران است که در شهر شیراز و در دامنه کوه دراک در شمال غرب این شهر قرار دارد.[۱] فاز اول این بوستان با مساحت ۵۸۰ هکتار در تابستان ۱۳۹۶ گشایش یافت و در مراحل بعد به ۱۰۰۰ هکتار افزایش می‌یابد.[۲]

  عملیات ساخت این پارک در اسفند ماه ۱۳۹۲ آغاز گردید[۳] و پس از چهار سال فاز اول آن به مساحت ۵۸۰ هکتار در تابستان ۱۳۹۶ گشایش یافت. درفاز اول امکاناتی نظیر پیست دوچرخه سواری، پیاده راه، آلاچیق، سرویس بهداشتی، زمین بازی کودکان، باغ گیاهان دارویی و… در اختیار عموم قرار گرفت و درختکاری در مجموعه به‌طور وسیع انجام شد. طرح توسعه این پارک در فازهای دوم و سوم هم‌اکنون در حال انجام است و با ساخت سد تنگ سرخ مساحت آن به ۱۰۰۰ هکتار افزایش می‌یابد.[۲]

  امکانات
  در این پارک امکاناتی نظیر پیست دوچرخه سواری، پیاده راه، آلاچیق، سرویس بهداشتی، زمین بازی کودکان، زیپ لاین، باغ گیاهان دارویی، دریاچه مصنوعی و… وجود دارد و طرح توسعه آن نیز شامل ساخت تله کابین، هتل، رستوران و فست فود، شهر بازی، زیستگاه حیوانات و باغ پرندگان و… می‌شود.

  این بوستان در دامنه کوه دراک واقع در شمال غرب شهر شیراز و در کنار بزرگراه دراک و شهرک برف فروشان قرار دارد. ورودی مجموعه از درون شهرک برف فروشان می‌گذرد.

  4

  0
 47. ارام شیراز گفت:

  نابودی ۳ هکتار از منابع طبیعی در کوه دراک
  در آتش سوزی دامنه‌های پارک کوهستانی دراک ۳ هکتار از فضای سبز و ۲۰ اصله درخت نابود شد.

  علیرضا عدلو مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی شیراز در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ گفت: بعداز ظهر دیروز گزارش آتش سوزی در دامنه‌های کوه دراک، آتش نشانان از ایستگاه چهار را به محل حادثه کشاند و تیم اطفایی پس از پیوستن سه ایستگاه ۱۷، ۸ و ۲۰ به آن‌ها بعد از ۳ ساعت تلاش بی وقفه آتش را مهار و اطفا کردند.

  وی افزود: پس از اعلام این حادثه از طریق ستاد فرماندهی ۱۲۵ آتش نشانان با تجهیزات کامل اطفایی، بعد از حدود ۴۰ دقیقه کوه پیمایی در محل مورد نظر قرار گرفتند و بوسیله آتش کوب اقدام به اطفای این حریق کردند.

  عدلو ادامه داد: در این آتش سوزی حدود ۳ هکتار از مراتع آتش گرفت که باعث سوختن حدود ۲۰ اصله درخت کیالک شد. Big Frown Cry

  3

  0
 48. رزا گفت:

  https://www.aparat.com/v/U1m7S/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2._%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9_%D9%88_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C Smile

  3

  0
 49. رزا گفت:

  جمعه ۱۰ آذر ماه، ۱۳۹۶ – ۱۳:۴۱ دسته بندی : اجتماعی کد خبر : ۹۶۹-۲۴۱۴-۵ خبرنگار : ۰۴ منبع خبر : —-

  +
  شهردار شیراز تاکید کرد:
  تکمیل بوستان دراک با توجه به مسائل زیست‌محیطی
  شهردار شیراز، در عین‌حال که اعتقاد دارد نباید در فضاهای طبیعی دخل و تصرف شود، بر تداوم روند کار تکمیل بوستان کوهستانی ۵۸۰ هکتاری دراک با در نظر گرفتن تمام مسائل زیست محیطی و اقلیمی تاکید کرد.
  به گزارش ایسنا منطقه‌ی فارس، حیدر اسکندرپور در حاشیه‌ی بازدید از بوستان کوهستانی دراک در شمالغرب شیراز، ارتفاعات این شهر را سرمایه‌ای عظیم و متعلق به تمام شهروندان ایران دانست و گفت: باید با کمترین تغییرات و با رویکرد حفظ اکوسیستم طبیعی، از ارتفاعات جهت توسعه فضاهای تفریحی و گردشگری استفاده کرد چون تغییرات ممکن است تأثیرات مخرب زیست محیطی در پی داشته باشد؛ در حالی که نباید کاری کنیم این سرمایه عظیم خدادادی که می تواند زمینه رونق گردشگری طبیعی را در شیراز مهیا کند از یک فرصت به تهدید تبدیل شود .
  وی با اشاره به اینکه طی سال های اخیر، کمتر فرصت ایجاد پارک های مناسب مهیا شده است، عنوان کرد: ایجاد بوستان های بزرگ مقیاس با توجه به افزایش جمعیت و توسعه شهر یکی از نیازهای جدی شیراز محسوب می‌شود که باید ادامه پیدا کند.
  شهردار شیراز با تاکید بر اینکه اعتقاد دارد بهتر است بوستان‌ها در سطح شهر ایجاد شده و از دستکاری در طبیعت و اکوسیستم، خودداری شود، در خصوص لزوم انجام مطالعات بیشتر و بهره گیری از مشاورین در جهت کاهش اثرات مخرب زیست محیطی پروژه ها، افزود: گرچه انجام همزمان مطالعات با انجام پروژه سرعت کار را بیشتر می کند اما امکان دارد برخی تبعات طبیعی و زیست محیطی نادیده گرفته شود در همین راستا ترجیح من استفاده از مشاورین مجرب، فازبندی پروژه ها و مطالعات بیشتر است .
  مدیر پروژه بوستان کوهستانی دراک نیز با توصیف جایگاه این پارک در دنیا گفت: در رده بندی پارک های بزرگ مقیاس جهان، پارک ۵۸۰ هکتاری دراک در جایگاه چهاردهم قرار دارد و افق آن که در سه فاز تعریف شده شامل هزار هکتار است.
  حقیقت تعادل نوع فعالیت با شرایط اکولوژیک منطقه، توسعه و مراقبت از گونه های گیاهی و جانوری همچنین تنظیم فعالیت های گردشگری با شمولیت کلی و بهره برداری حداکثری شهروندان را سه ویژگی جهانی پارک های بزرگ مقیاس برشمرد و گفت: این سه اصل در بوستان کوهستانی دراک رعایت شده و با توجه به تبعیت از قوانین جهانی و رعایت متوسط سطح اشغال، تنها ۳٫۲ درصد از کل ۵۸۰ هکتار مساحت پارک تحت اشغال فضای ساختمانی آمده است .
  وی در ادامه افزود: با توجه به قرارگیری این بوستان در مسیر بادهای غربی شرقی هرگونه فعالیت در زمینه ارتقای وضعیت پوشش گیاهی منطقه اثر قابل توجهی بر کل شهر شیراز می گذارد و در این راستا علاوه بر غنی سازی فضای سبز مجموعه، تعداد ۲۳۰ هزار اصله نهال در آن کاشته شده است. به منظور آبیاری فضای سبز مجموعه نیز آب جاری شده در بسترهای ایجاد شده در دریاچه پارک با گنجایش ۳۰ هزار متر مکعب جمع آوری می شود .
  مدیر پروژه پارک کوهستانی دراک یکی دیگر از مزیت های احداث این بوستان را جلوگیری از دخل، تصرف و تفکیک زمین‌های ارزشمند این منطقه دانست و خاطر نشان کرد: با توجه به قرارگیری سد تنگ سرخ در این ناحیه و ارزشمند شدن زمین‌های اطراف آن، زمینه برای تغییر کاربری و تفکیک این زمین ها به وجود آمده بود که با تبدیل این محدوده به بوستان بزرگ مقیاس ۵۸۰ هکتاری دراک دیگر این اتفاق نخواهد افتاد، بستر طبیعی جهت جذب گردشگر و گذران اوقات فراغت شهروندان حفظ شده‌ و همچنین ساخت این بوستان زمینه ایجاد فرصت‌های گردشگری و اقتصادی و به تبع آن افزایش ثروت عمومی و افزایش میزان اشتغال را برای شیراز مهیا کرده است .
  حقیقت با اشاره به رواج فرهنگ تفریحات سالم خانوادگی و استفاده از بوستان ها و پارک های سطح شهر شیراز توسط شهروندان گفت: با توجه به اهمیت این موضوع در بوستان ۵۸۰ هکتاری دراک یازده سایت آلاچیقی اقامتی و تفریحی طراحی شده که چهار سایت آن به بهره برداری رسیده است .
  وی با بیان اینکه ایجاد پارک‌های بزرگ مقیاس یکی از شاخص‌های توسعه شهری است و در ایران نیز شهرهای مختلف برای ساخت اینگونه بوستان‌ها با هم در رقابت هستند، در خصوص برخی فضاهای ایجاد شده در بوستان کوهستانی دراک گفت: در این بوستان طولانی‌ترین زیپ‌لاین کشور به طول ۱۲۰۰ متر با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی، دریاچه مصنوعی، سلامتکده طب سنتی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، بازسازی پل های قدیمی شیراز، مزرعه گیاهان دارویی و زینتی و … ایجاد شده و آبشار بزرگ شیراز به عنوان نماد پارک دراک، تله کابین، پارک هزارتو، سایر سایت‌های آلاچیقی و … نیز در حال ساخت است. علاوه بر این زیرساخت های پارک ۵۸۰ هکتاری دراک نظیر فیبرنوری، لوله کشی، برق کشی و … به صورت کامل ایجاد شده است .
  مشاور این پروژه نیز با اشاره به پیش بینی سیستم حمل و نقل عمومی در پارک ۵۸۰ هکتاری دراک، خاطرنشان کرد: برای جابجایی شهروندان در محدوده بوستان، دو سیستم ماشین برقی و تله کابین پیش بینی شده است که در حال حاضر به علت مهیا نبودن ماشین برقی و به بهره برداری نرسیدن تله کابین، شهروندان با خودروهای شخصی در بوستان کوهستانی دراک تردد می کنند.
  او گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، بوستان بزرگ مقیاس دراک ظرف ۲۵ سال آینده به تکمیل نهایی می رسد که با مطرح شدن در سطح جهانی می‌تواند با افزایش ظرفیت گردشگری شیراز منجر به جذب هرچه بیشتر گردشگر و تامین اقتصاد شهر شود . http://fars.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=50092

  3

  0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

افزودن شکلک

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNo