برچسب: بخش عمده بزرگراه باکو– مرز ایران آماده بهره برداری است

۹

بخش عمده بزرگراه باکو– مرز ایران آماده بهره برداری است

شرکت راه سازی ‘ آذرآوتویول ‘ جمهوری آذربایجان: بخش عمده بزرگراه باکو– مرز ایران آماده بهره برداری است شرکت راه سازی ‘آذرآوتو یول ‘ جمهوری آذربایجان اعلام کرد: بخش عمده بزرگراه جدید در دست...