برچسب: برنامه های، شهرداری ،تبریز ،شهر ،نمونه، گردشگری، سال، 2018

۳۳۳

برنامه های شهرداری تبریز برای شهر نمونه گردشگری در سال ۲۰۱۸/به نظر شما چه اقداماتی باید برای میزبانی شایسته تبریز انجام دهیم ؟

شهردار تبریز تشریح کرد: برنامه های شهرداری تبریز برای شهر نمونه گردشگری در سال ۲۰۱۸   صادق نجفی از انتخاب تبریز، به عنوان شهر نمونه گردشگری در سال ۲۰۱۸ خبر داد. به گزارش تبریزمدرن ،...