برچسب: خانه علوی تبریز

۳

خانه علوی تبریز، موزه زنده سفال

خانه علوی ملقب به موزه سفال، از بناهای دوره قاجار و پهلوی است. این خانه در ابتدا توسط خانواده متمول صرافلار ساخته شده است. این خانه تاریخی پس از واگذاری به افراد مختلف، در...