برچسب: مرند

۱

محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس افزایش یافت. آیا این افزایش محدوده در بهبود روند اقتصادی منطقه تاثیری خواهد داشت؟

منطقه آزاد ارس در شمالغرب ایران در نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان استقرار یافته است. در تاریخ   ۱۳۸۴/۴/۷ بر اساس مصوبه هیات وزیران محدوده منطقه آزاد...